Unijna Pożyczka Rozwojowa – Jeremie – Dolny Śląsk

rozliczenia, ksiegowosc, podatki, kredyt, finanse, podatki, fintaxis

Pożyczka ze wsparciem unijnym przyznawana w ramach inicjatywy JEREMIE z oprocentowaniem stałym od 0,2 % w skali roku. Celem finansowania jest wsparcie  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z danego województwa. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich firm, które planują inwestycje w swoim przedsiębiorstwie i poszukują finansowania na zakup środków trwałych.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST POŻYCZKA JEREMIE?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. dolnośląskiego, które:

 • zatrudniają do 250 pracowników
 • mają swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa dolnośląskiego
 • posiadają wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania ale niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działają w branżach, za wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI:

 • Mikropożyczka: kwota do 100.000 zł, dla Mikro i Małych przedsiębiorstw,
 • Pożyczka Rozwojowa: kwota od 100.000,01 zł do 500.000 zł, dla Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw,
 • Finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia.
 • Okres spłaty pożyczek do 60 miesięcy + karencja na spłatę kapitału do 6 miesiący
 • Dla mikro przedsiębiorstw oprocentowanie stałe wynosi: – od 0,2 % w skali roku (z pomocą deminimis).
 • Brak ubezpieczenia pożyczki
 • Brak opłaty za gotowość
 • Brak konieczności przedstawiania obrotów w trakcie finansowania
 • Brak opłaty za wcześniejszą spłatę

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK (MŚP):

 • działania zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach
 • działania rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

W przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki, oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

OGRANICZENIA CELU POŻYCZKI:

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
  Środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • Jedna firma może otrzymać maksymalnie jedną jednostkową pożyczkę: Mikropożyczkę lub Pożyczkę Rozwojową,
 • W przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą deminimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 • Finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

 • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publicznoprawnych,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 • finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

POZOSTAŁE WARUNKI:

 • maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
 • wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
 • dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15.000 zł,

DOKUMENTY:

 • dokumenty rejestrowe
 • dokumenty finansowe za poprzedni i bieżący rok
 • wnioski o udzielenie pożyczki
 • prognozy finansowe sporządzone na okres finansowania

Wszelką dokumentację sporządza Doradca w imieniu Klienta po uprzednim uzgodnieniu celu i sytuacji przedsiębiorstwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najkorzystniejsze źródło finansowania spośród różnych ofert funduszy i banków a także dopełnią wszelkich formalności.

jeremie, bgk, rozliczenia, ksiegowosc, podatki, kredyt, finanse, podatki, fintaxis

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu