Dotacje Unijne

Dotacje Unijne to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez Państwo dla firm lub podmiotów na realizację ich inwestycji. Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią jednak musi spełniać warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi.
Dotacje Unijne mogą pochodzić: ze środków prywatnych (przyznawane przez fundacje grantodawcze, firmy lub osoby prywatne) lub. ze środków publicznych (przyznawane przez administracje rządową lub samorządową).
Dofinansowanie Unijne projektu z Funduszy Europejskich mogą otrzymać wszyscy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest nowym produktem, który ma na celu łagodzenie skutków działań transformacyjnych w regionach węglowych, związanych z zakończeniem wydobycia węgla, a fundusz ma na celu zagwarantowanie tych środków publicznych.
W ramach tego będą udzielane bezzwrotne dotacje na inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenach okołogórniczych. W odróżnieniu od większości programów dotacyjnych, fundusz będzie dostępny dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji.

W naszej ofercie posiadamy nowe produkty dotacyjne z niskim, stałym oprocentowaniem w skali roku! Do 100% dofinansowania dla Twojej inwestycji!

Ulga podatkowa na inwestycje.

do 70 % dofinansowania!

 

Ulgi podatkowe dla nowej inwestycji . Ulga podatkowa na inwestycje jest dostępna w całej Polsce dla firm z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego PIT/CIT nawet do 15 lat. W ramach ulgi podatkowej inwestor otrzymuje zwolnienie podatkowe w wysokości od 10% do 70% kosztów inwestycji.

Dotacja na Cyfryzację MŚP!

do 70 % dofinansowania!

 

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, kluczem do sukcesu i przewagi konkurencyjnej stają się innowacje cyfrowe. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) z całej Polski mamy świetną wiadomość rusza dotacja dostępna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i przemysłowego, które chcą podnieść poziom cyfrowej dojrzałości swojego biznesu. Nasze wsparcie jest elastyczne i dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb oraz celów biznesowych. Zapraszamy także firmy świadczące usługi na rzecz przemysłu do udziału w naszym programie.

Promocja marki na rynkach zagranicznych!

do 50% dofinansowania!

 

Działania podejmowane w ramach programu dotacji mają na celu wspieranie rozwoju polskich marek produktowych za granicą, zwiększenie ich widoczności na światowym rynku oraz zwiększenie konkurencyjności rodzimych firm. Program ten stanowi ważny krok w promowaniu innowacyjnych rozwiązań i wzmacnianiu potencjału eksportowego polskich MŚP.

Dotacja ścieżka SMART!

do 80% dofinansowania!

 

Dotacja na wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Bezzwrotna dotacja Unijna na rozwój przedsiębiorstwa.

Woj. dolnośląskie

 

Bezzwrotne dotacje Unijne Sprawiedliwej Transformacji na rozwój przedsiębiorstwa obejmuje powiaty zlokalizowane w subregionie wałbrzyskim. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca ma szanse uzyskać do 65% dofinansowania inwestycji przyczyniającej się do np. zakupu środków trwałych, rozbudowania przedsiębiorstwa, unowocześnieniu oraz dywersyfikacji firmy.

Bezzwrotna dotacja Unijna na rozwój przedsiębiorstwa.

Woj. śląskie

 

Bezzwrotne dotacje Unijne Sprawiedliwej Transformacji na rozwój przedsiębiorstwa dla województwa śląskiego! Ze wsparcia będą mogły skorzystać podmioty z całego województwa, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego. Dofinansowanie nawet do 85% kosztów inwestycji np. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Bezzwrotna dotacja Unijna na rozwój przedsiębiorstwa.

Woj. wielkopolskie

 

Bezzwrotne dotacje Unijne Sprawiedliwej Transformacji na rozwój przedsiębiorstwa obejmuje powiaty zlokalizowane w regionie Wielkopolski Wschodniej. Dotacje dają przedsiębiorcy szanse uzyskać do 70% dofinansowania inwestycji przyczyniającej się do np. zakupu środków trwałych, cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Bezzwrotna dotacja Unijna na rozwój przedsiębiorstwa.

Woj. małopolskie

 

Bezzwrotne dotacje Unijne Sprawiedliwej Transformacji na rozwój przedsiębiorstwa dla Małopolski! Ze wsparcia będą mogły skorzystać firmy w regionie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie nawet do 70% kosztów inwestycji np. inwestycje rozwojowe, środowiskowe.

Bezzwrotna dotacja Unijna na rozwój przedsiębiorstwa.

Woj. łódzkie

 

Bezzwrotne dotacje Unijne Sprawiedliwej Transformacji na rozwój przedsiębiorstwa w województwie łódzkim. Dofinansowanie nawet do 70% kosztów inwestycji np. inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne, wdrażające technologie, poprawiające efektywność energetyczną lub wdrożenie innowacji.

Dotacja Unijna GRANT OZE.

do 50% dofinansowania!

 

Dotacje Unijne GRANT OZE jest przeznaczona na zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii. O takie dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, wspólnoty/ spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego i inne ewentualnie weryfikowane. Refinansowanie do 50% poniesionych kosztów inwestycji.

Dotacja Unijna GO TO BRAND 2022

do 85% dofinansowania!

 

Dotacje Unijne Go To Brand ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.  Jeśli potrzebujesz finansowania na przygotowanie przedsiębiorstwa oraz jego oferty pod kątem eksportu lub poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na rynek zagraniczny jest to dla Ciebie świetna okazja!

Dotacja Unijna KREATYWNA EUROPA

do 80% dofinansowania!

 

Dotacje Unijne wspierające działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich. Obszar powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej. Nawet do 80% dofinansowania dla inwestycji!

Dotacje Unijne dla przedszkoli i szkół.

do 100 % dofinansowania!

 

Dotacje Unijne dla przedszkoli i szkół są przeznaczone na inwestycje w podmiotach pozarządowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dotacja wypełnia tę lukę i umożliwia organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki pozyskanie środków na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej. Do 100% dofinansowania inwestycji.

Dotacja Unijna Brexit.

do 2.000.000 zł dofinansowania!

 

Dotacje Unijne BREXIT to dotacje dla firm, które handlowały z Wielką Brytanią. Idealna dotacja Unijna dla firm, które w wyniku opuszczenia przez Wielką Brytanie Unii Europejskiej  odczuła negatywne skutki, utraciła możliwość importu lub eksportu. Jeśli zostałeś zmuszony do zmiany funkcjonowania przedsiębiorstwa DOTACJA BREXIT będzie idealnym rozwiązaniem!

Dotacja Unijna na wdrożenie innowacji technologicznej.

do 70% dofinansowania!

 

Dotacja Unijna jest wsparciem kierowanym na projekty dotyczące wdrożenia technologii oraz doskonalenia wiedzy technicznej, która umożliwi wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą, również wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii. Do 70% dofinansowania inwestycji!

Dotacja Unijna dla placówek medycznych na wdrożenie cyfryzacji.

Do 100% dofinansowania!

 

Dotacja Unijna dla placówek medycznych na wdrożenie cyfryzacji, innowacji technologicznych oraz integrację z systemem e-zdrowia.

Do 100% dofinansowania dla Twojej inwestycji na zwiększenie stopnia cyfryzacji świadczeniodawców i wdrożenie e-usług publicznych.

Dotacja Unijna na wsparcie w obszarze cyfryzacji.

do 85% dofinansowania!

 

Dotacja Unijna na wdrożenie przez przedsiębiorstwa technologii cyfrowych/ IT w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotacja jest przyznawana na projekty polegające na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi/ oprogramowań do zarządzania firmą, wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego procesu oraz wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu. Dofinansowanie do 85% kosztów inwestycji!

Dotacja Unijna EIC ACCELERATOR 2022/2023

Do 70% dofinansowania!

 

Idealna dotacja Unijna dla firm z sektora MŚP, które zamierzają wdrożyć technologię/ produkt/ usługę na rynek Europejski i globalny. Do 70% dofinansowania inwestycji na przełomowy produkt lub rozwiązanie! W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne – społeczne czy usługowe.

Dotacja Unijna na robotyzację

do 85% dofinansowania!

 

Dotacja Unijna na robotyzacje może znacząco wpłynąć na wzrost wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zastosowanie robotów zwiększa możliwości wykorzystywanych różnych technologii, podnosi efektywność pracy poprzez lepsze zużycie zasobów i wyższą ciągłość procesów, usprawnia powtarzalność parametrów jakościowych oraz odciąża pracowników z konieczności przeprowadzania powtarzalnych, czasochłonnych i niebezpiecznych zadań. Dofinansowanie sięga nawet do 85% poniesionych kosztów!

Dotacja Unijna na utworzenie i funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności.

do 100% dofinansowania!

 

Dotacja Unijna dla firm realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej. Dofinansowanie nawet do 100% kosztów! Dotacja przeznaczona szczególnie dla m.in. organizacji branżowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych i samorządów zawodowych zrzeszających osoby wykonujące dany zawód.

Dotacja Unijna dla firm prowadzących działalność rolniczą lub rolników.

do 50% dofinansowania!

 

Już teraz ruszyły dotacje dla rolników oraz firm chcących prowadzić działalność rolniczą. O premię mogą ubiegać się nie tylko rolnicy, ale także jego małżonkowie oraz domownicy. Muszą jednak spełnić warunek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i to nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.  Sfinansowanie do 50% wartości inwestycji.

Dotacje Unijne dla działalności pozarolniczej.

do 65% dofinansowania!

 

Możesz starać się o dotację Unijną do 500 000 zł i 65% umorzenia wielkości inwestycji jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, wykonuje działalność gospodarczą.

Dotacja Unijna na inwestycje ekologiczne.

do 80% dofinansowania!

 

Dotacje Unijne na inwestycje ekologiczne można przeznaczyć na  przedsięwzięcia mające na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa – np. na nabycie urządzeń ekologicznych, instalacje ekologiczne, wymianę źródła ciepła, montaż pompy ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, budowę instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie w formie dotacji – „ekologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu ekologicznego.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

W zależności od dofinansowania o ,który chcesz się starać istnieją różne wytyczne. Jednak najczęściej o dotacje ubiegać mogą się wszystkie firmy MŚP- mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz duże.

Sprawdź szczegóły w informacjach o konkretnej dotacji.

Najważniejsze dla dobrego wniosku jest kontrola nad projektem, jego odpowiednie przygotowanie i zadbanie o pełną realizację. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy wniosek o dotacje/ pożyczkę/ kredyt za Ciebie!

Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

– Poziom finansowania jest indywidualnie określany dla danego konkursu lub zgodnie z wytycznymi.

Wnioski mogą być składane jednokrotnie do danego naboru. Dozwolone jest jednoczesne wnioskowanie w kilku naborach.

Skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse, a doradzimy Ci o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać!

Wysokość dotacji Unijnej nie jest zależna od dochodów.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie przez wnioskodawcę/partnerów zarówno zgodności wnioskowanego dofinansowania z programem priorytetowym, warunkami naboru, jak i zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Jeśli chodzi o weryfikację dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej dotyczy ona wyłącznie kwoty dofinansowania stanowiącej pomoc publiczną i dla każdego zidentyfikowanego beneficjenta pomocy ocena przeprowadzana jest oddzielnie.

 

Skontaktuj się po więcej informacji!

Tel. 22 164 78 16

kontakt@fintaxis.pl

Dla każdej dotacji jest indywidualny poziom dofinansowania.

Zadzwoń do eksperta Fintaxis Finanse!

 

Czas na wypłacenie dotacji jest to uzależniony od liczby złożonych wniosków, najczęściej oczekiwanie na wypłatę zamyka się w 5-6 miesięcy.

Więcej informacji na temat dotacji unijnych znajdziesz na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc do Experta Fintaxis Finanse.

Dotacja w pełni lub częściowo zwrotna.

Na dofinansowanie Unijne czekamy maksymalnie 30 dni, jednak najczęściej w ciągu 2-3 tygodni po formalnym podpisaniu umowy środki będą już na koncie wnioskodawcy.

Z dotacji możesz kupić nowy, jak również używany sprzęt. Jednak do zakupu używanego sprzętu może być wymagana opinia rzeczoznawcy lub dołączenie dla porównania do wniosku ofert nowego sprzętu.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights