Faktoring – Wrocław

Coraz większa konkurencja na rynku lokalnym, krajowym a nawet światowym wymusza na firmach wydłużanie terminów płatności dla odbiorców. Powoduje to czasem duże problemy, które rozwiązać może właśnie faktoring. Dostawca bądź usługodawca może przeznaczyć środki uzyskane od faktora na dalszą działalność gospodarczą i zapewnia szybszy rozwój firmy.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST FAKTORING?

Faktoring oferowany jest w obrocie krajowym i zagranicznym, z przejęciem i bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Proponowany jest dla:

 • firm stosujących odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki)
 • firm stosujących bezgotówkowe formy płatności
 • firm poszukujących alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności
 • przedsiębiorstw chcących zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców
 • firm szukających sposobów na zdyscyplinowanie swoich kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań
 • podmiotów gospodarczych poszukujących elastycznych i kompleksowych usług finansowych

Faktoring – Przykład:

przedsiębiorca „dostawca” sprzedaje towar i ustala ze swoim odbiorcą płatność za dostawę, która nastąpi np. w przeciągu 30 dni. Jest to czas, w którym formalnie realizowany jest przychód, co powoduje powstanie zobowiązania podatkowego, chociaż gotówka jeszcze nie wpływa. W tym czasie może też zaistnieć potrzeba uregulowania innych należności: za dostawy materiałów do produkcji, wynagrodzeń itp. W tej sytuacji pomaga przedsiębiorcy faktoring.

Faktoring – ZASADA DZIAŁANIA

Dostawca dostarcza zamówiony towar lub usługę do Odbiorcy. Wystawiona faktura zostaje przekazana zarówno do kontrahenta jak i faktora, który w przeciągu około 30 minut przelewa pierwszą część środków, zaliczkę (od 80 do 100% z wystawionej faktury) na konto Klienta. Pozostałą drugą część (0 – 20%) klient dostaje od kontrahenta – odbiorcy. Koszty faktoringowe pokrywane są dopiero z drugiej płatności lub wystawiane Po rozliczeniu transakcji faktor wystawia swojemu klientowi fakturę kosztową.

RODZAJE FAKTORINGU:

 • Faktoring z regresem (niepełny, niewłaściwy) – faktoring „z regresem faktury do Klienta” Ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Finansowanie krótkoterminowe oparte jest na wykupie wierzytelności wystawionych przez Faktoranta (Dostawcę) do swoich Odbiorców, pozwalające w szybki sposób zamienić na gotówkę pieniądze dotychczas zamrożone w fakturach.
 • Faktoring bez regresu (pełny, właściwy) – faktoring „bez regresu faktury do Klienta”, gdzie faktor przejmuje w całości ryzyko wypłacalności kontrahenta – niespłacenie faktury obciąża w całości faktora i w gestii faktora leży dochodzenie tych należności. Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Faktoranta (Dostawcę) do swoich Odbiorców, pozwalające w szybki sposób zamienić na gotówkę pieniądze dotychczas zamrożone w fakturach.
 • Faktoring eksportowy – usługa analogiczna jak faktoring bez regresu, różnica dotyczy kraju pochodzenia odbiorcy. Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Dostawcę do swoich Odbiorców zagranicznych. Faktor wykupuje od Dostawcy przedstawione nieprzeterminowane i bezsporne wierzytelności, a Odbiorcy zagraniczni dokonują spłat należności na konto Faktora.
 • Faktoring odwrotny – Krótkoterminowe finansowanie obrotowe polegające na zarządzaniu zobowiązaniami i płatnościami Klienta. Faktor dokonuje płatności za zobowiązania Klienta do jego dostawców. Krótkoterminowe finansowanie obrotowe polegające na zarządzaniu zobowiązaniami i płatnościami Klienta. Dzięki tej formie faktoringu Faktor dokonuje płatności za zobowiązania Klienta do jego dostawców. Dzięki tej usłudze Klient ma możliwość wynegocjowania lepszych warunków handlowych oraz dodatkowych rabatów w zamian za terminowe lub wcześniejsze regulowanie zobowiązań.
 • Faktoring dla dostawców do JST i JSP – Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Dostawcę do swoich Odbiorców, którymi są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Faktor wykupuje od Dostawcy przedstawione do wykupu, nieprzeterminowane i bezsporne wierzytelności, a Odbiorca dokonuje spłat należności na konto Faktora. Ryzyko niewypłacalności Odbiorcy leży po stornie dostawcy

JAKIE FAKTURY?

 • bezsporne i nieprzeterminowane
 • o terminie płatności od 14 do 180 dni
 • bezgotówkowe
 • nie stanowiących zabezpieczenia wobec osób trzecich
 • nie zajęte w postępowaniu egzekucyjnych
 • nie objęte brakiem zgody na cesję (brak zapisu w umowie o zakazie cesji między kontrahentem i klientem)

ISTOTNE CECHY FAKTORINGU:

 • Finansowanie nawet w 30 minut od wystawienia faktury
 • Brak minimalnych kwot faktur
 • Brak minimalnej liczby Odbiorców – może być 1 odbiorca
 • Spłata udzielonego limitu może pochodzić od dowolnego Odbiorcy, bądź od Klienta.
 • 100% sprzedaży pomiędzy Klientem a danym Odbiorcą
 • Maksymalny termin płatności wierzytelności – 180 dni (nie mogą być przeterminowane)
 • Brak oceny zdolności kredytowej – minimalny zysk
 • Szybka decyzja – umowa nawet w 1 dzień

ZALETY FAKTORINGU:

 • poprawa płynności finansowej firmy
 • nie obniża zdolności kredytowej
 • natychmiastowa wyplata środków do 90% wartości faktury
 • możliwość przedłużenia terminu płatności do 180 dni
 • wydłużony termin płatności pozwala na podniesienie marży, czyli zwrot części kosztów
 • całkowita terminowa spłacalność faktur przez kontrahentów (99,9%)
 • przeniesienie ściągania należności na faktora
 • możliwość skorzystania przez firmy mikro, małe, średnie i duże korporacje

Faktoring minimalizuje negatywne skutki inflacji a w obrocie międzynarodowym różnic kursowych. Jest szybką zapłatą za dostarczone towary i usługi. Obecność trzeciego podmiotu – faktora, posiadającego odpowiednie możliwości do ściągania należności wpływa dyscyplinująco na terminowość rozliczeń. Korzystanie z usług faktora daje możliwość obniżenia kosztów własnych w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń należności. Profesjonalni faktorzy dysponują sprawdzonymi systemami księgowymi pozwalającymi obsługiwać nieograniczoną liczbę faktur.

SPRAWDŹ CZY FAKTORING JEST ROZWIĄZANIEM DLA CIEBIE

Jeżeli na przynajmniej jedno poniższe pytanie odpowiesz TAK oznacza to że faktoring nadaje się dla Twojej firmy.

Czy Twoja Firma:

 • Potrzebuje szybko uzyskiwać płatności za swoje towary lub usługi?
 • Posiada stałych, wiarygodnych kontrahentów?
 • Wystawia wiele faktur miesięcznie i poświęca dużo czasu na ściąganie wierzytelności?
 • Prowadzi sprzedaż z odroczonymi terminami płatności?
 • Ma trudności z terminowym uzyskiwaniem spłat od kontrahentów?
 • Nie jest konkurencyjna z powodu zbyt krótkich terminów, kredytów kupieckich udzielanych odbiorcom?
 • Poszukuje elastycznego źródła finansowania?

 

Porozmawiaj z doradcą Fintaxis Finanse i dobierz odpowiedni rodzaj produktu.

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najkorzystniejszy kredyt spośród różnych ofert banków a także dopełnią wszelkich formalności.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights