Usługi dodatkowe jakie warto wybrać przy umowie Leasingu

2016-10-25 11:38:55 Usługi dodatkowe jakie warto wybrać przy umowie Leasingu

Jedną z najbardziej popularnych form finansowania zakupu pojazdu jest le­asing ope­ra­cyj­ny. Jest to wy­god­ne roz­wią­za­nie miedzy innymi ze wzglę­du na prze­wi­dy­wal­ność kosz­tów użyt­ko­wa­nia samochodu. Często firmy za­wierają w racie le­asin­go­wej wy­dat­ki takie jak ubez­pie­cze­nie lub ser­wis. Co ponadto oferują Leasingodawcy?

Jeszcze niedawno głównym kryterium zakupu była cena. Oczywiście nadal jest ważna jednak coraz większe znaczenie ma analiza całościowych kosztów posiadania i utrzymania pojazdów TCO (Total Cost of Owner­ship). Często wybierane są do­dat­ko­we pa­kie­ty, ofe­ro­wa­ne pod­czas uzgad­nia­nia wa­run­ków umowy. Dzię­ki temu można łatwo prze­wi­dzieć kosz­ty zwią­za­ne z po­jaz­dem i jego eksploatacją.

Jak to wygląda:

 1. Le­asing z wy­so­kim wy­ku­pem

Le­asing z dużą wykupem po­zwa­la po za­koń­cze­niu umowy zwró­cić sa­mo­chód fir­mie le­asin­go­wej lub dealerowi i unik­nąć pro­cesu sprze­da­ży sa­mo­cho­du. Drugą za­le­tą le­asin­gu z tzw. wy­so­kim wy­ku­pem jest niż­sza rata mie­sięcz­na. Spła­cana jest je­dy­nie rze­czy­wi­sta utra­ta war­to­ści sa­mo­cho­du.

2. Pa­kie­ty ser­wi­so­we

Dla każ­de­go ważna jest bez­a­wa­ryj­ność sa­mo­cho­du oraz ja­kość świad­czo­nych usług ser­wi­so­wych. Dlatego część le­asin­go­daw­ców wpro­wa­dzi­ła pa­kie­ty ser­wi­so­we, za które płaci się stałą mie­sięcz­na ratę do­li­cza­ną do le­asin­gu. Jedną z zalet tego roz­wią­za­nia jest to, że prze­glą­dy i na­pra­wy wy­ko­ny­wa­ne są przez ser­wis, przy uży­ciu ory­gi­nal­nych czę­ści co prze­kła­da się też na mniej­szy spa­dek war­to­ści pojazdu. Za­le­tą wy­ni­ka­ją­cą z wy­ku­pie­nia tego pa­kie­tu są zniż­ki na czę­ści i usłu­gi.

3. Ubez­pie­cze­nia ko­mu­ni­ka­cyj­ne

Do umowy le­asin­go­wej klient może wybrać pa­kiet ubez­pie­czeń ko­mu­ni­ka­cyj­nych, który można za­wrzeć nawet na pełen okres fi­nan­so­wa­nia. Jest to wy­god­ne ponieważ nie trze­ba co roku od­na­wiać polis i ne­go­cjo­wać sta­wek. Opła­ty dotyczące ubez­pie­cze­nia mogą zo­stać wli­czo­ne i do­da­ne do mie­sięcz­nych rat. Jest to wygodne ponieważ w razie wy­stą­pie­nia szko­dy ko­mu­ni­ka­cyj­nej Le­asin­go­daw­ca zajmie się procesem li­kwi­da­cji szko­dy a klient ma pew­ność, że po­jazd zo­sta­nie na­pra­wio­ny w au­to­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie. Cała czynność zostanie roz­li­czo­na bez­go­tów­ko­wo, a wszyst­kie for­mal­no­ści zo­sta­ną ko­or­dy­no­wa­ne przez cen­trum tech­nicz­ne.

4. Ubezpieczenie GAP

Decydując się na leasing pojazdu warto skorzystać także z oferty ubezpieczenia GAP. Korzyścią tego jest możliwość odzyskania pełnej kwoty, równej wartości fakturowej z dnia zakupu, w przypadku szkody całkowitej, bądź utraty pojazdu. Usługa jest ważna przez okres dwóch, trzech lat a nawet przez cały okres trwania umowy w zależności od firmy leasingującej. Składka jest doliczona do wysokości raty leasingowej lub wystawiana jest osobna faktura. Usługa polega na wypłaceniu korzystającemu różnicy między wartością fakturową pojazdu, a wartością pojazdu z rozliczenia szkody całkowitej od ubezpieczyciela AC lub OC. Korzystający może otrzymać nawet 100% różnicy.

5. Gwarancja Mobilności 

Samochody firmowe zwłaszcza służbowe często osiągają duże przebiegi roczne i narażone na częstsze awarie, stłuczki, wypadki itp. Ponieważ często nie można pozwolić na to, by stracić pojazd na zajmowanie się zepsutym albo rozbitym samochodem wprowadzona została w ofercie niektórych leasingodawców usługa gwarancji mobilności. Oferuje ona m.in.: naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, nocleg w hotelu, samochód zastępczy, dalszą podróż samolotem lub pociągiem, zwrot kosztów przejazdu taksówką. Zakres usługi zależy od wybranej opcji gwarancji.

Sprawdź naszą ofertę leasingu.

Leasing Wrocław, Leasing Operacyjny Wrocław, Leasing finansowy Wrocław, Leasing na Strat, Pożyczka Leasingowa, Leasing Zwrotny, Doradztwo Finansowe Wrocław, Kredyty Wrocław, Fintaxis Finanse.

Pozostałe aktualności

2022-06-30 13:15:07 Zalety współpracy z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Fintaxis Finanse jest liderem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań finansowych. W swoim zespole mieści wykwalifikowanych Ekspertów ds. Pożyczek Unijnych, Pożyczek Płynnościowych, Pożyczek Biznesowych, Kredytów Hipotecznych oraz Ubezpieczeń.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 09:23:46 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska.

W lipcu br. rusza nowy nabór wniosków na unijne pożyczki rozwojowe na województwo dolnośląskie. Środki mają stałe preferencyjne oprocentowanie i będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne w tym zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę oraz zakup nieruchomości komercyjnych.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 08:17:57 Miliardy na rozwój dla przedsiębiorców. Projekt KPO.

Pieniądze z KPO (Krajowy Plan Odbudowy) pomogą Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki tym środkom zrealizowane będą nowe inwestycje, przyśpieszy wzrost gospodarczy oraz zwiększone zostanie zatrudnienie. Dla przedsiębiorców przeznaczone będą środki jakich dawno nie było.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-29 11:11:45 6 kroków do uzyskania kredytu hipotecznego z Fintaxis Finanse.

Otrzymanie kredytu hipotecznego nie musi być trudne. Z Ekspertami Fintaxis Finanse wystarczy kilka kroków. Umów się z nami i sprawdź najlepsze oferty. Pomożemy Ci szybko uzyskać finansowanie na zakup wybranej nieruchomości.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu