Ulga podatkowa na inwestycje. – do 70 % dofinansowania!

Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych na realizację nowego projektu lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy.

Zwolnienie polega na tym, że inwestor nie płaci podatku dochodowego (w zależności od formy prawnej podatku CIT lub PIT), przez okres, na który otrzymał ulgę, aż do momentu, kiedy wyczerpie limit zwolnienia podatkowego.
Podatnicy realizujący nową inwestycję są obowiązani prowadzić ewidencję w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania.

Kto może uzyskać dofinansowanie Unijne?

 • wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu produkcyjnego z wyjątkiem m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.
 •  niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi centrów telefonicznych.
 • Wsparcia nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

Na co można uzyskać dofinansowanie z dotacji Unijnej?

Ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji można otrzymać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji.

Ulgę podatkową mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

 •  założenie nowego zakładu
 •  zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 •  dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 •  zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu
 •  nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty

Ulgi podatkowe przyznawane są na 10-15 lat.

Czas realizacji inwestycji:

 • Max 3 lata od uzyskania decyzji.

Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji są:

 •  koszt nabycia gruntu, koszt nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych (np. maszyn), koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.). Nabywane aktywa muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez MŚP. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej,
 • 2-letnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników. Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat.

Poziom dofinansowania Unijnego :

Średnia wielkość przyznawanej ulgi to około 40% realizowanej inwestycji.

Ulgę podatkową można otrzymać w wysokości do 70% inwestycji (w zależności od województwa i regionu zgodnie z mapą poniżej).

Ile można zyskać? – Przykładowa inwestycja

Koszt nowej inwestycji                          2 mln zł
Wielkość przedsiębiorcy                           małe
Lokalizacja inwestycji               warmińsko- mazurskie
Intensywność pomocy publicznej                          70%
Ulga podatkowa            2 mln zł * 70% = 1,4 mln zł

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Zadzwoń i porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights