Dotacja Unijna dla szkół oraz przedszkoli!

Jeśli planujesz inwestycje w branży szkolnej lub przedszkolnej możesz uzyskać bezzwrotną dotacje Unijną , nawet do 100% dofinansowania.

Dotacja Unijna dla szkół i przedszkoli jest przeznaczona na realizację inwestycji lub remontu, może być przekazywana jednorazowo albo w transzach. W przypadku realizowania inwestycji lub remontu etapami, finansowanie kolejnego etapu może nastąpić po dokonaniu przez ministra pozytywnej oceny dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji.

Kto może uzyskać dofinansowanie Unijne?

 • osoby fizyczne i osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, które prowadzą lub mogą prowadzić przedszkole, szkołę lub placówkę.

Wymagania:

 •  prowadzenie działalności minimum 2 lata
 •  wykazywać minimalny dochód (bez straty przez ostatnie 2 lata)
 •  prowadzić przynajmniej 1 punkt szkolny lub przedszkolny

Poziom dofinansowania Unijnego

Nawet do 100% wartości inwestycji!

Uwaga! – z dniem 01.01.2023 Łączna kwota dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie może być wyższa niż 50 % planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

Na co można uzyskać dofinansowanie z dotacji Unijnej?

Dotacja celowa na realizację remontu i inwestycji na:

 • zakup nieruchomości oraz budowa lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;
 • wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek.
 •  dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;

Do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów remontu dołącza się:

 • dokumenty poświadczające prawo własności wnioskodawcy do nieruchomości – w przypadku, gdy prawa te nie wynikają z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej; (składane w notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu)
 • dokument lub oświadczenie wskazujące aktualny numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na realizację remontu – w przypadku prowadzenia remontu w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków; ( składane w notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu)
 •  pozwolenie na budowę, jeżeli realizacja remontu dotyczy obiektu budowlanego oraz obszaru niewpisanego do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wymaga uzyskania tego pozwolenia; (składane w notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu)
 •  harmonogram rzeczowo-finansowy remontu

 

Zadzwoń i porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights