Dotacja Unijna dla działalności poza rolniczej.

Dotacja Unijna może zostać przyznana, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba fizyczna,  jest położone na terytorium Polski w miejscowości znajdującej się na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. DO 500.000 zł DOFINANSOWANIA. DO 65% DOFINANSOWANIA.

Kto może ubiegać się o wsparcie w dotacji Unijnej:

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa
 • wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania;
 • ma nadany numer identyfikacyjny (EP) w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
 • przetwarzają produkty rolne i wytwarzają w ramach tego procesu produkty rolne lub wprowadzają do obrotu produkty rolne
 • przetwarzają lub wprowadzają do obrotu produkty rybołówstwa lub akwakultury
 • przetwarzają produkty rolne, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzają w ramach tego procesu produkty nierolne

Na co można przeznaczyć dotację Unijne?

 • budowa budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 • budowa, w tym rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwai akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
 • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:1.produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,2.produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,3.zwierząt przeznaczonych do uboju;
 • zakup i instalacja nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
 • zakup lub aktualizacja oprogramowania komputerowego, zakup lub rozbudowa systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 • Koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Dofinansowanie z dotacji Unijnej wynosi:

 • 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;
 • 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa;
 • 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.
 • Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł.
 • Wsparcie jest udzielane w formie refundacji na poziomie do 50% kosztów kwalifikowalnych

Pomoc wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

 

Zadzwoń i porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16

 

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights