DOTACJA SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI – WOJ. DOLNOŚLĄSKIE!

Dotacja na transformację subregionu wałbrzyskiego to program Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Będzie można uzyskać bezzwrotną dotację  na realizacje inwestycji rozwojowych dla firm mikro, małych i średnich zlokalizowanych w powiecie wałbrzyskim, świdnickim, kłodzkim, dzierżoniowskim i ząbkowickim województwa dolnośląskiego.

NOWY NABÓR: od 8 lutego do 28 marca 2024 roku!

W ramach działania wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu realizacji projektu przyczyniającego się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • środki trwałe/dostawy,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • roboty budowlane – takie prace, które nie wymagają decyzji budowlanych
 • prace przygotowawcze wniosku

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia GBER prowadzące działalność gospodarczą (w okresie co najmniej 6 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru) i realizujące projekt na obszarze subregionu wałbrzyskiego.

Sprawiedliwa transformacja obejmuje następujące powiaty w woj. dolnośląskim:

 • wałbrzyski
 • dzierżoniowski
 • kłodzki
 • ząbkowicki
 • świdnicki

Wartość projektu:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 100 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość́ projektu (brutto): 200 tyś EURO – 867 100 zł

Poziom dofinansowania:

 • Do 70% kosztów kwalifikowalnych z pomocy de minimis.
 • Możliwość zaliczkowania środków. Maksymalnie 90 % kwoty dofinansowania, przy czym maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 45% dofinansowania projektu.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć wkład własny w projekcie (w wysokości odpowiadającej różnicy między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania.

Opis kosztów kwalifikowanych:

 • Środki trwałe/Dostawy: koszty nabycia nowych środków trwałychz wyłączeniem nieruchomości (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i  przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu.
 • Wartości niematerialne i prawne
  Kwalifikowalne są koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym m.in. koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu.
 • Roboty budowlane
  Za kwalifikowalne prace remontowo-budowlane można uznać tylko takie prace, które nie wymagają decyzji budowlanych i służą do realizacji celu projektu, np. instalacji zakupionych środków trwałych. Dodatkowo niekwalifikowalne są prace budowlane związane z bieżącym remontem pomieszczeń. Koszty prac remontowo-budowlanych do 20 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Prace przygotowawcze
  W ramach projektu możliwe będzie finansowanie wydatków związanych z pracami przygotowawczymi w zakresie przygotowania dokumentacji projektu (do 5% wydatków kwalifikowalnych projektu) oraz działania informacyjno-promocyjne wynikające z obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie projektu (do 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie)

Opis kosztów niekwalifikowanych: 

 • zakup/wydatki dot. pojazdów samochodowych;
 • wydatki na zakup nieruchomości;
 • wkład niepieniężny;
 • wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego;
 • koszty prac remontowo- budowlanych w wysokości przekraczającej 20 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu oraz nie związanych bezpośrednio z nabywanymi środkami trwałymi/wartościami niematerialnymi i prawnymi;
 • prace remontowo-budowlane wymagające decyzji budowlanych, a także związane z bieżącym remontem pomieszczeń;
 • koszty pośrednie, w tym koszty związane z zarządzaniem, koordynacją i rozliczeniem projektu;
 • wydatki na zakup kotłów i ogrzewaczy na biomasę, jeśli umożliwiają instalację rusztu awaryjnego oraz nie posiadają automatycznego podajnika paliwa;
 • wydatki na zakup urządzeń nie odpowiadających aktualnie obowiązującym normom, w tym wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
 • wydatki poniesione na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych lub prawnych w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem (nie dotyczy usług hotelarskich w rozumieniu art. 35, 38 i 39 ustawy o usługach o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych);
 • szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy;

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Pomożemy Państwu w całym procesie przygotowania i planowania projektu oraz pozyskania dofinansowania.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na subregion wałbrzyski na Dolnym Śląsku.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights