Dotacja na modernizacje przedsiębiorstwa. (Kredyt ekologiczny)

Dotacja – Kredyt Ekologiczny na inwestycje ekologiczne.

Dofinasowaniu w ramach projektu podlegać mogą jedynie koszty związane z tzw. wydatkami kwalifikowalnymi. Są to takie wydatki, które są faktycznie niezbędne do realizacji projektu (inwestycji ekologicznej) oraz są zgodne z kategoriami wydatków przewidzianymi dla Działania.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie:

 • od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.
 • Czwarty kwartał roku 2024. 

Poziom dofinansowania:

 • do 85% dofinansowania kosztów inwestycji

Celem działania jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność́ energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również̇ poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą̨ mogli realizować́ inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością̨ lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Kto może starać się o dofinansowanie:

 • Mikro Firmy
 • Małe Firmy
 • Średnie Firmy
 • Small cap
 • Mid caps
 • Firmy z całej Polski

Small caps  – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 250 do 499 osób. Jego roczne obroty nie mogą przekraczać 100mln EUR a suma bilansowa 86mln EUR.

Mid caps – to spółki o średniej kapitalizacji spółki o średniej kapitalizacji”, które oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji.

Obszar wsparcia:

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające zdolność kredytową.

Przeznaczenie i wydatki kwalifikowalne:

Przedsięwzięcia mające na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa – np. na:

 • modernizacja infrastruktury produkcyjnej
 • modernizacja budynków i termomodernizacja
 • nabycie urządzeń ekologicznych – maszyny i urządzenia
 • instalacje ekologiczne
 • wymianę źródła ciepła, montaż pompy ciepła
 • instalację odnawialnych źródeł energii
 • budowę instalacji fotowoltaicznej
 • opłaty doradcze, ekspertyzy, projekty techniczne itp.

Środki można przeznaczyć  na ekologiczne rozwiązania w procesie produkcji, czy procesie świadczenia usług, takie jak zakup maszyn i urządzeń.

Kredyt Ekologiczny można również przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji ekologicznych w postaci termomodernizacji.

Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wykazuje, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

UWAGA!

Projekt polegający wyłącznie na instalacji OZE nie może być przedmiotem dofinansowania. W takim przypadku cel kredytu należy rozszerzyć o inne ekologiczne rozwiązania. Montaż instalacji fotowoltaicznej jest możliwy, ale jedynie jako część większej całości wynikającej z audytu energetycznego.

Rodzaj i poziom wsparcia:

Dofinansowanie w formie dotacji – „ekologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu ekologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję ekologiczną.

Koszt kredytu w postaci odsetek oraz ewentualna naliczona od Kredytu Ekologicznego prowizja stanowią koszt wnioskodawcy, dotacja dotyczy jedynie kapitałowej części Kredytu Ekologicznego.

Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Bank kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu technologicznego albo wystawienie promesy kredytu technologicznego od posiadania przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej.

Kredyt na innowacje ekologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 0%.

Procedura wnioskowania o środki jest następująca:

 • Złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej (dotacji).
 • Zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym.
 • Podpisanie umowy dofinansowania projektu.
 • Wypłata premii ekologicznej przez BGK.

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt ekologiczny (oprocentowanie, marże, prowizje)?

Kredyt ekologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, tj. takich na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Fintaxis negocjuje warunki kredytu z bankiem kredytującym tak aby były one jak najkorzystniejsze dla klienta.

Kluczowe wymagania konkursu:

Przedsiębiorstwo musi spełniać określone kryteria zdolności kredytowej w celu ubiegania się o wsparcie finansowe. Aby złożyć wniosek, koniecznym załącznikiem jest promesa kredytu ekologicznego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego od banku kredytującego.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego, który ma na celu uzasadnienie potrzeby oraz zakresu wprowadzanych rozwiązań. Audyt energetyczny jest obowiązkowy w przypadku projektów termomodernizacyjnych. Natomiast przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej jest opcjonalne.

Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia finansowego jest osiągnięcie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru objętego zakresem projektu.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Zadzwoń i porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse >>> KONTAKT

Zadzwoń!   ☎️ 22 164 78 16

 

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights