Dotacja dla działalności z sektora HoReCa – do 90% dofinansowania!

Celem programu dotacji HoReCa jest udzielenie wsparcia przedsięwzięciom mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które dążą do unowocześnienia lub zmiany profilu swojej dotychczasowej działalności, zwłaszcza w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka i kultura. Są to sektory, które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 w Polsce. Celem inwestycji jest ożywienie i wsparcie tych branż, które stanowiły główne źródło zmartwień w związku z trudnościami wynikającymi z pandemii. Poprzez udzielenie pomocy finansowej i wsparcia biznesowego, projekt ten ma na celu przyczynienie się do odbudowy i wzrostu przedsiębiorstw w tych kluczowych sektorach gospodarki.

Kto może otrzymać wsparcie?

 • Program skierowany jest dla przedsiębiorców, których zadaniem będzie dokonanie selekcji optymalnej liczby przedsięwzięć MŚP na każde województwo w ramach danego regionu. Przedsięwzięcia te mają na celu udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom z sektorów hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki oraz kultury.

Poziom dofinansowania:

 • do 90% kosztów inwestycji!

Wysokość dofinansowania w ramach tego programu wynosi co najmniej 50 tys. zł. Planowany poziom dofinansowania przewiduje wsparcie na poziomie do 90% w ramach pomocy de minimis. Dofinansowanie będzie udzielane w formie zaliczki i/lub refundacji.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ustalona została na 600 000 zł. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 540 000 zł, przy minimalnej kwocie wsparcia wynoszącej 50 000 zł. Te elastyczne ramy finansowe mają na celu umożliwienie przedsiębiorcom skorzystania z adekwatnego wsparcia w zależności od skali i specyfiki ich projektów.

Wsparcie finansowe na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji obejmuje pokrycie kosztów, w tym:

 • Kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę związanych z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności związanych z udzielaniem i rozliczaniem pomocy de minimis skierowanej na projekty MŚP.
 • Pomocy de minimis udzielanej w ramach przedsięwzięcia na realizację projektów MŚP z sektora HoReCa, turystyki i kultury.

Wsparcie to ma na celu pełne objęcie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, obejmując obszary związane z pomocą de minimis dla MŚP oraz konkretne sektory, takie jak HoReCa, turystyka i kultura.

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

 • Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną:
  • Realizacja projektów związanych z robotami budowlanymi.
  • Budowa nowych linii produkcyjnych w celu rozwoju działalności.
  • Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług.
 • Inwestycje związane z zieloną transformacją:
  • Działania mające na celu ekologiczną modernizację procesów produkcyjnych.
  • Inwestycje w technologie sprzyjające ochronie środowiska.
  • Wdrażanie praktyk zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych:
  • Rozwój i implementacja nowoczesnych rozwiązań IT.
  • Inwestycje w cyfrowe narzędzia wspomagające procesy produkcyjne.
  • Udoskonalanie systemów informatycznych zgodnie z najnowszymi standardami.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników:
  • Organizacja szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności.
  • Przekwalifikowanie pracowników w kontekście nowych technologii.
  • Programy rozwojowe mające na celu podniesienie kompetencji kadry pracowniczej.
 • Usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP:
  • Opracowanie studium wykonalności nowych projektów.
  • Tworzenie modeli biznesowych dostosowanych do specyfiki danego przedsięwzięcia.
  • Opracowywanie procedur technicznych mających na celu usprawnienie działalności MŚP.

Kluczowy wymóg ubiegania się o dotację:

Zgodnie z projektem Regulaminu wyboru projektów opublikowanym przez PARP, istnieją pewne kluczowe kryteria, które muszą zostać spełnione przez MŚP składające wnioski o dotację. Poniżej przedstawiono główne wymogi:

 1. Spadek obrotów:
  • MŚP muszą wykazać spadek obrotów w roku 2020 lub 2021 o co najmniej 30%, obliczonych rok do roku, w porównaniu z rokiem 2019 lub 2020.
  • Jeśli przedsiębiorca zawiesił działalność przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 roku, spadek obrotów w roku 2021 jest porównywany do roku 2019.
 2. Rozpoczęcie projektu:
  • Rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 3. Okres realizacji projektu:
  • Projekt nie może trwać dłużej niż 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia.
  • Projekt musi być zakończony najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku.

Spełnienie powyższych kryteriów jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku o dotację, zgodnie z określonymi warunkami i harmonogramem przewidzianym w projekcie Regulaminu.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Zadzwoń!  ☎️+22 16 47 816  

KONTAKT >

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights