Dotacja dla biogazowni – do 45% dofinansowania!

Biogaz można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i ciepła, a także na wiele innych sposobów – po oczyszczeniu wprowadzić do sieci, sprężyć do bio CNG lub skroplić do bio LNG. Biogazownie to rozwiązanie korzystne nie tylko ekonomicznie, ale również ekologicznie, gdyż biogaz jest jedynym paliwem, którego użytkowanie wspiera oczyszczanie środowiska z gazów cieplarnianych, jako że stanowi on efekt beztlenowego rozkładu materii organicznej, powstała dotacja dla biogazowni z dofinansowaniem 45% poniesionych kosztów inwestycji!

Cel programu: 

 • Promowanie wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego.

Terminy i sposób składania wniosków:

 • Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 • Wnioski należy składać w terminie: od 13.02.2023 r. do 30.06.2024 r.

Wielkość dofinansowania małych inwestycji:

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 750 000 zł
 • dla zwrotnych form dofinansowania – do 750 000 zł

Na czym polega forma bezzwrotna i zwrotna dofinansowania?

Inwestor może otrzymać maksymalnie 45% dofinansowania do biogazowni co stanowić może maksymalne poziom 1 500 000 zł. Połowa dofinansowania biogazowni zostaje umorzona a połowa musi zostać spłacona maksymalnie do 4 lat od zakończenia inwestycji. Spłata części zwrotnej jest nieoprocentowana. Czas trwania inwestycji nie może być dłuższy niż 3 lata.

Dofinansowanie w formie dotacji:

 • wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 • w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji – dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki. Płatność końcowa stanowiąca 5% kwoty udzielonego dofinansowania (łącznie w formie dotacji i pożyczki)  jest dokonywana wyłącznie w ramach dotacji;

Na co można przeznaczyć dotacje?

 • Budowa nowych lub rozbudowa, modernizacja istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorcy –  przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą

Okres kwalifikowania kosztów:

 • okres kwalifikowalności kosztów od 01.09.2022 r. do 31.12.2030 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane

Poziom dofinansowania:

 • poziomo dofinansowania dla biogazowni to 45% wartości inwestycji netto

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Jeżeli jesteś zainteresowany DOTACJĄ UNIJNĄ skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy omówią Ci wszystkie szczegóły kredytu, pomogą w kompletacji dokumentów, zajmą się wnioskami.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816  KONTAKT >>>

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights