Unijna Pożyczka Inwestycyjna

 

Nabór otwarty!

 

DLA KOGO

Mikro, mało i średnie przedsiębiorstwa realizujące cele inwestycyjne na terenie województwa pomorskiego.

CEL POŻYCZKI

Finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego związanych z:

 • Zakupem środków trwałych np. maszyn, urządzeń, pojazdów itp.
 • Poprawą potencjału konkurencyjnego,
 • Poprawą zdolności do rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi,
 • Zwiększeniem produktywności,
 • koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Środki z  Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

  • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
  • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
  • modernizację środków produkcji,
  • adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
  • wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,
  • uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej,
  • rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną,

KWOTA POŻYCZKI

 • Kwota pożyczki inwestycyjnej wynosi do 500 000,00 zł
 • Finansowanie do 100% kwoty brutto potrzebnej do zrealizowania celu inwestycyjnego

OKRES SPŁATY

 • Pożyczka unijna udzielana jest do 7 lat.
 • Nie jest naliczana prowizja za wcześniejszą spłatę.
 • Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • oprocentowanie stałe 2,85% w skali roku

OGRANICZENIA POŻYCZKI

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 • środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę,
 • przedsięwzięcie B+R będące na poziomie IX TRL nie może być samodzielnym i jedynym przedmiotem finansowania w ramach pożyczki
 • finansowanie zakupu i wdrożenie wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa,
 • warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące tworzeniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwie jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R.

ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – obligatoryjne

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą finansowania – skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Udzielimy Ci wsparcia w uzyskaniu pożyczki, pomożemy w dopełnieniu formalności.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu