Pożyczka Inwestycyjna do 1 MLN złotych – Oproc. 3,81%!

W ramach zawartej umowy oferujemy przedsiębiorcom prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych bez żadnych innych opłat i prowizji, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP.

Oprocentowanie pożyczki:

 • stałe od 3,81% w skali roku!

Kwota pożyczki:

 • do 1 MLN złotych.

Okres spłaty:

 • do 96 miesięcy.

Przeznaczenie finansowania:

1. W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na terenie województwa lubelskiego,
m.in. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
  nieprodukowanych w zakładzie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

2. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub
  ulepszonych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK
  (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy
  przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej
  np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki,
przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Zabezpieczenie pożyczki:

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym,
poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

 

Zadzwoń po więcej informacji!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights