Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa dla MŚP – Dolny Śląsk

Pożyczka udzielana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pożyczka skierowana jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. dolnośląskiego.

KWOTY i RODZAJE POŻYCZEK

 • Mikro pożyczka: do 100 000 PLN
 • Pożyczka Rozwojowa: od 100 000 do 1 000 000 PLN
 • Pożyczka Inwestycyjna: od 100 000 do 2 500 000 PLN
 • Finansowanie udzielane jest do 100% brutto nakładów na realizowane przedsięwzięcie

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK:

 • Zakup sprzętu oraz maszyn i urządzeń
 • Inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.
 • Przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstwa (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia jego konkurencyjności na rynku lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.
 • Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez modernizację, remont, przygotowanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej, otwarcie nowego punktu itp.
 • Wprowadzanie innowacyjnych produktów lub usług do oferty przedsiębiorstwa.
 • Inne cele indywidualnie weryfikowane.

FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO

 • do 50% kwoty Mikropożyczki,
 • do 40% Pożyczki Rozwojowej,

Przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją danego przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

OKRES SPŁATY

 • Mikro Pożyczka lub Pożyczka Rozwojowa udzielana jest na okres do 84 m-cy.
 • Pożyczka Inwestycyjna udzielana jest na okres do 120 m-cy.
 • Karencji w spłacie kapitału może wynieść do 6 m-cy.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • od 1,21% w skali roku (z pomocą de minimis) dla Mikro przedsiębiorców
 • prowizja od uruchomienia pożyczki zależna jest od zakresu przygotowywanej dokumentacji

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki unijnej.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 • środki z udzielonej pożyczki na dane przedsięwzięcie nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • jedna firma może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę, w tym jedną Mikropożyczkę lub Pożyczkę Rozwojową (jedna firma to jeden indywidualny nr NIP)
 • finansowanie zakupu samochodów osobowych ograniczone jest do kwoty 100 000 zł
 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 • w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis (1,41%) nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania (transport, rybołówstwo, górnictwo itp.)

ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

 • weksel własny in blanco przedsiębiorcy
 • oraz zamiennie poniższe:
  – poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  – przewłaszczenie na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezp.,
  – hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezp.,

WYPŁATA ORAZ ROZLICZENIE POŻYCZKI:

Maksymalny termin na wypłatę pełnej kwoty pożyczki wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy pożyczki.
Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać udokumentowane na podstawie faktur, umów cywilnoprawnych i innych akceptowalnych form w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. Na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

 • dane rejestrowe firmy i dane osobowe
 • wyniki finansowe za okres 2019, 2020
 • prognozy finansowe na cały okres finansowania
 • dokumenty dotyczące deminimis
 • wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami osobowymi oraz majątkowymi – przygotuje doradca z Fintaxis

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł Projektu: „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki nisko emisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”.

Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Wartość Projektu to: 756 131 490,41 mln zł.
Wkład Unii Europejskiej: 642,71 mln zł
Budżet państwa polskiego: 60,89 mln zł
Wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 52,53 mln zł.
Termin realizacji Projektu: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem, porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Osiągamy prawie 100% skuteczność w uzyskaniu finansowania dla Klientów.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu