Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa dla MŚP – Dolny Śląski

Pożyczka udzielana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Pożyczka skierowana jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. dolnośląskiego.

WIELKOŚĆ DOSTĘPNEGO FINANSOWANIA:

 • Mikro pożyczka: do 100 000 PLN
 • Pożyczka Rozwojowa: od 100 000 do 1 000 000 PLN
 • Finansowanie udzielane jest do 100% brutto nakładów na realizowane przedsięwzięcie

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 • Zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie (MŚP)
 • Przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstwa (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia jego konkurencyjności na rynku lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.
 • Rozwój, rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez modernizacja, remont, przygotowanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Wprowadzanie innowacyjnych produktów lub usług do oferty przedsiębiorstwa.
 • Inwestycje w sprzęt oraz nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.
 • Inne cele indywidualnie weryfikowane.

Dodatkowo istnieje możliwość finansowania kapitału obrotowego (towary/surowce):
– do 50% kwoty Mikropożyczki,
– do 40% Pożyczki Rozwojowej,
Przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją danego przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

OKRES SPŁATY

 • Pożyczka udzielana jest na okres do 84 m-cy.
 • Istnieje możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • 0,98% w skali roku (z pomocą de minimis) dla Mikro przedsiębiorców
 • 1,98% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorców
 • prowizja od uruchomienia pożyczki zależna jest od zakresu przygotowywanej dokumentacji

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki unijnej.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 • środki z udzielonej pożyczki na dane przedsięwzięcie nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • jedna firma może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę, w tym jedną Mikropożyczkę lub Pożyczkę Rozwojową (jedna firma to jeden indywidualny nr NIP)
 • finansowanie zakupu samochodów osobowych ograniczone jest do kwoty 100 000 zł
 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 • w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis (1,85%) nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania (transport, rybołówstwo, górnictwo itp.)

ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

 • weksel własny in blanco przedsiębiorcy
 • oraz zamiennie poniższe:
  – poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  – przewłaszczenie na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezp.,
  – hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezp.,

WYPŁATA ORAZ ROZLICZENIE POŻYCZKI:

Maksymalny termin na wypłatę pełnej kwoty pożyczki wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy pożyczki.
Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać udokumentowane na podstawie faktur, umów cywilnoprawnych i innych akceptowalnych form w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. Na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni.

Najważniejsze dokumenty w celu ubiegania się o pożyczkę:

 • dane rejestrowe firmy i dane osobowe
 • wyniki finansowe za okres 2018, 2019, 2020
 • prognozy finansowe na cały okres finansowania
 • dokumenty dotyczące deminimis
 • wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami osobowymi oraz majątkowymi – przygotuje doradca z Fintaxis

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł Projektu: „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki nisko emisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”.

Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Wartość Projektu to: 756 131 490,41 mln zł.
Wkład Unii Europejskiej: 642,71 mln zł
Budżet państwa polskiego: 60,89 mln zł
Wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 52,53 mln zł.
Termin realizacji Projektu: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą dopełnić wszelkich formalności. Nasi doradcy osiągają prawie 100% skuteczność w uzyskaniu finansowania dla Klientów.

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu