Pożyczka na START- Oproc. stałe od 0,68%!

2023-04-25 09:06:57 Pożyczka na START- Oproc. stałe od 0,68%!

Pożyczka Unijna – NOWY NABÓR! Finansowanie nawet 130 000 złotych z oprocentowaniem stałym od 0,68% w skali roku mogą uzyskać osoby bezrobotne, studenci, absolwenci oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Oferta pożyczki dostępna dla wybranych województw.

Kwota pożyczki na start:

 • Do 134 669,80 złotych,
 • do 100% wartości inwestycji.

Oprocentowanie pożyczki na start:

 • Stałe od 0,68% w skali roku. 

Okres spłaty pożyczki na start:

 • Do 84 miesięcy (7 lat).

Karencja w spłacie rat kapitałowych:

 • Do 12 miesięcy.

Zabezpieczenie pożyczki na start:

 • Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy,
 • poręczenie wekselowe.

 

Wybrane województwa: 

 • DOLNOŚLĄSKIE,
 • LUBUSKIE,
 • WIELKOPOLSKIE,
 • POMORSKIE,
 • KUJAWSKO-POMORSKIE,
 • ZACHODNIOPOMORSKIE.

Przeznaczenie pożyczki na start:

 • Zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • zakup towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,
 • szkolenia, kursy,
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu),
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów,
 • wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej.

W ramach pożyczki nie można finansować:

 • Prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego,
 • prowadzenia działalności w branży erotycznej,
 • zakupu od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa,
 • przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu,
 • kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.

Warunki pożyczki na start:

 • Pożyczkobiorca nie może być zatrudniony na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności,
 • jeśli osoba starająca się o pożyczkę nie jest studentem lub absolwentem to musi być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • osoba zainteresowana w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej,
 • osoba ubiegająca się o pożyczkę nie może przekroczyć wieku emerytalnego.

Kto może uzyskać pożyczkę na utworzenie stanowisk pracy?:

 • podmioty, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczne szkoły oraz osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni,
 • żłobki lub kluby dziecięce tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne.

Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy można zatrudnić:

 • osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez PUP,
 • opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak nie mniejszym niż połowa pełnego  wymiaru czasu),
 • poszukującego pracy absolwenta.

Zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę. Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów udzielane będą:

 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
 • niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom,
 • producentom rolnym.

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów lub poszukujących pracy absolwentów udzielane będą:

 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych,
 • żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.

 

Masz pytania związane z pożyczką? Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Doradcy z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków finansowania.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Pozostałe aktualności

2023-07-24 10:54:14 Finansowanie dla spółek z decyzją w 15 minut!

Jeżeli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub rozliczasz się na pełnej księgowości, możesz uzyskać finansowanie na cel bieżącej działalności, rozwój firmy lub na różnego rodzaju inwestycje!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-07-06 13:48:19 Pożyczki Unijne - rok 2023!

Pożyczki unijne są udzielane na preferencyjnych warunkach, z niższymi odsetkami i dłuższym okresem spłaty niż tradycyjne kredyty komercyjne. Ich głównym celem jest mobilizowanie środków na rzecz osiągnięcia politycznych priorytetów UE, takich jak zrównoważony rozwój, konkurencyjność gospodarcza, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska czy inwestycje w infrastrukturę.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-07-06 11:24:55 Dotacje Unijne - nabory na 2 połowę roku 2023!

Dotacje Unijne to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana dla firm lub podmiotów na realizację ich inwestycji. Dotacje mają charakter uznaniowy. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie do inwestycji musi spełniać warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Nasze biuro pomaga Klientom w planowaniu i pozyskaniu środków z funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

Sprawdź dostępność!

Czytaj więcej →
2023-05-30 08:29:27 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska. Oproc. stałe 2,85%!

Pożyczka Unijna dla dolnego śląska na rozwój przedsiębiorstw. Prowadzisz firmę na terenie Dolnego Śląska? Masz okazję skorzystać z pożyczki Unijnej z kwotą nawet do 1 MLN złotych na rozwój swojej działalności gospodarczej! Oprocentowanie pożyczki jest stałe 2,85% w skali roku.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights