Ulga podatkowa na nowe inwestycje w Polsce.

2023-10-11 09:43:02 Ulga podatkowa na nowe inwestycje w Polsce.

Czy Twoja firma ma w planach nową inwestycję? Czy marzysz o budowie nowego zakładu, rozszerzeniu biura, otwarciu nowego oddziału, zakupie nowych urządzeń produkcyjnych czy wprowadzeniu nowego produktu na rynek? Jeśli tak, to istnieje doskonała szansa, że możesz ubiegać się o ulgę podatkową o wartości nawet do 70% całkowitej inwestycji.

Ulgi podatkowe przyznawane są na okres od 10 do 15 lat. Inwestorom przysługuje zwolnienie podatkowe w zakresie od 10% do aż 70% kosztów inwestycji, a dokładna wysokość zależy od rodzaju inwestycji i jej lokalizacji.

W praktyce, zwolnienie podatkowe oznacza, że inwestor nie musi płacić podatku dochodowego (CIT lub PIT) przez okres, na jaki otrzymał ulgę, do czasu wyczerpania limitu zwolnienia podatkowego.

Regulacje dotyczące ulg na inwestycje zawarte są w ustawie z 10 maja 2018 roku o wsparciu nowych inwestycji oraz w szeregu rozporządzeń wykonawczych, w tym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku, dotyczącym pomocy publicznej dla niektórych przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. W tych aktach prawnych znajdują się wymagania, które inwestycja musi spełnić, aby kwalifikować się do ulgi na inwestycje. Decyzję o zwolnieniu podatkowym wydaje odpowiednia spółka zarządzająca specjalnymi strefami ekonomicznymi, która jest właściwa dla miejsca realizacji inwestycji.

Należy zaznaczyć, że decyzję o wsparciu trzeba uzyskać przed rozpoczęciem inwestycji.

Poniżej znajduje się krok po kroku przewodnik, który pomoże Państwu sprawdzić, czy Państwa inwestycja może skorzystać z ulgi na inwestycje.

Krok 1: Branża – Czy Moja Firma Kwalifikuje Się do Ulgi na Inwestycje?

Program „Polska Strefa Inwestycji” wprowadził konkretne wytyczne dotyczące branż, które mogą ubiegać się o ulgi podatkowe na inwestycje. Obejmuje to szeroki zakres sektorów, takie jak produkcja, usługi przemysłowe i nowoczesne usługi. Istnieje jednak kilka wyjątków, których warto być świadomym, jeśli chce się skorzystać z tych ulg.

1. Produkcja: Niemal każda firma, która zajmuje się produkcją lub wytwarzaniem produktów, może ubiegać się o zwolnienie podatkowe związanego z nową inwestycją. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące produkcji materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz spirytusu. Warto jednak zaznaczyć, że produkcja biokomponentów jest nadal kwalifikowana do ulgi, nawet jeśli wykorzystuje się alkohol lub spirytus w procesie produkcyjnym.

2. Usługi Przemysłowe: Poza działalnością czysto produkcyjną, która obejmuje produkcję własnych produktów i ich sprzedaż pod własnym szyldem, ulga na inwestycje dotyczy także usług przemysłowych. Przykładem jest produkcja na zlecenie, gdzie firma produkuje produkty na zamówienie innych firm. Również usługi wykonywane na zlecenie firm produkcyjnych w ramach łańcucha produkcyjnego kwalifikują się do ulgi. Przykłady to obróbka mechaniczna, galwanizacja, polerowanie, malowanie i utwardzanie powierzchni, a także np. ocynkownie.

3. Nowoczesne Usługi: Nowe przepisy wprowadzają kategorię „nowoczesnych usług,” która uprawnia inwestorów do ubiegania się o ulgi podatkowe. W tej kategorii znajdują się m.in. usługi call-center, centra badawczo-rozwojowe, usługi audytu finansowego, rachunkowo-księgowe, architektoniczne i inżynierskie, specjalistyczne projektowanie, doradztwo związane z zarządzaniem, badania techniczne i wiele innych.

4. Pozostałe Usługi, Które Nie Kwalifikują Się do Zwolnienia: Nie wszystkie branże i usługi kwalifikują się do ulg na inwestycje. Warto zauważyć, że branże takie jak handel, naprawa samochodów, sektor gastronomiczny i niektóre usługi w dziedzinie IT oraz mediów nie kwalifikują się do zwolnień podatkowych. Działalności, takie jak punkty gier czy zakłady wzajemne, również nie kwalifikują się do ulg inwestycyjnych.

Wnioski: Przed rozpoczęciem inwestycji, warto dokładnie przeanalizować, czy branża, w której działa Twoja firma, kwalifikuje się do ulgi podatkowej w ramach programu „Polska Strefa Inwestycji.” Dokładne zrozumienie tych kwalifikacji pomoże uniknąć nieporozumień i uprości proces ubiegania się o ulgę na inwestycje.

Co robić w przypadku wątpliwości?

Nawiasem mówiąc, choć wytyczono dość szczegółowe ramy określające, jakie rodzaje działalności są wyłączone z możliwości ubiegania się o ulgi podatkowe, w praktyce wiele firm nadal może być zdezorientowanych w kwestii klasyfikacji własnej działalności. Te wątpliwości mogą wyniknąć zwłaszcza w przypadku próby zaklasyfikowania określonych produktów czy usług pod odpowiednią stawkę podatku VAT, a także w procesie starania się o ulgi inwestycyjne.

W sytuacji, gdy firma prowadzi zarówno działalność objętą zwolnieniami podatkowymi, jak i nieobjętą tymi zwolnieniami, nie oznacza to, że traci ona możliwość ubiegania się o ulgi inwestycyjne. W takim przypadku istnieje nadal możliwość uzyskania wsparcia na inwestycje związaną z działalnością, która kwalifikuje się do zwolnień inwestycyjnych.

Jednakże, w sytuacjach, gdzie działalność firmy znajduje się na granicy obszarów wyłączonych i nie wyłączonych, warto rozważyć przeprowadzenie dodatkowej analizy w celu wyjaśnienia i uporządkowania tej kwestii.

Podsumowanie:

Jeśli planowana inwestycja Państwa firmy nie koliduje z rodzajem działalności, która jest wyłączona z możliwości ubiegania się o ulgi inwestycyjne, można kontynuować z krokiem 2.

Krok 2: Rodzaj inwestycji – Czy inwestycja jest odpowiednia?

Jeżeli działalność Państwa firmy kwalifikuje się do ulgi inwestycyjnej, teraz warto rozważyć, czy rodzaj planowanej inwestycji również spełnia kryteria dla zwolnień podatkowych.

Przepisy ustawy o wsparciu nowych inwestycji precyzują, że zwolnienia podatkowe obejmują inwestycje polegające na:

 1. Budowie nowego zakładu lub otwarciu nowego oddziału.
 2. Zwiększeniu zdolności produkcyjnej już istniejącego zakładu.
 3. Dywersyfikacji produkcji, czyli wprowadzeniu produktów, które dotąd nie były wytwarzane w danym zakładzie.
 4. Zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego w działającym zakładzie.

Katalog ten został opisany w sposób szczegółowy, co stanowi korzyść dla przedsiębiorców.

Ulgę inwestycyjną można uzyskać nie tylko w przypadku inwestycji związanej z fizyczną budową lub rozbudową istniejącego zakładu produkcyjnego. Kwalifikuje się także inwestycje, takie jak zakup nowych maszyn lub nowej linii technologicznej, które zwiększą zdolność produkcyjną zakładu lub umożliwią produkcję nowego produktu. Podobnie koszty związane ze zmianą procesu produkcyjnego zakładu, na przykład wymiana linii technologicznej i sposobu produkcji, mogą być uwzględnione w ramach ulgi podatkowej.

Krok 3: Skala firmy – Jaką ulgę można oczekiwać?

Jeśli dotarliście Państwo do tego etapu, to oznacza, że Wasz projekt spełnia ogólne warunki niezbędne do ubiegania się o decyzję o wsparciu. Teraz warto przejść do konkretów.

W ramach programu Polska Strefa Inwestycje, możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów w zakresie od 10% do 70% wartości inwestycji. Ten zakres jest dość szeroki. Ostateczna kwota wsparcia zależy przede wszystkim od wielkości Waszej firmy.

Dlaczego? To dlatego, że ustawodawca określił odrębne progi dla różnych grup firm. Wszystko zależy od tego, czy Wasza firma kwalifikuje się jako małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP). Ogólna zasada jest taka, że im mniejsza firma, tym wyższy procent wsparcia dostępny dla danej inwestycji.

Punkt wyjścia do obliczenia kwoty wsparcia zależy od wielkości inwestycji. Inwestor ma wybór, czy uwzględnić nakłady na inwestycje (takie jak koszty zakupu gruntu, budowy budynków i hali, zakupu wyposażenia, itp.) lub zadeklarowane koszty zatrudnienia na okres 2 lat po zakończeniu inwestycji (uwzględniając tzw. koszty pracodawcy, a nie wynagrodzenie brutto lub netto pracowników).

Dla celów decyzji o wsparciu, wyodrębniono cztery kategorie firm pod względem ich wielkości:

 • Firmy duże: zatrudniające więcej niż 250 pracowników, o obrotach przekraczających 50 milionów EUR lub aktywach przekraczających 43 miliony EUR.
 • Firmy średnie: zatrudniające od 50 do 250 pracowników, o obrotach poniżej 50 milionów EUR i aktywach poniżej 43 milionów EUR.
 • Firmy małe: zatrudniające od 10 do 50 pracowników, o obrotach i aktywach poniżej 8 milionów EUR.
 • Firmy mikro: zatrudniające do 10 pracowników, o obrotach i aktywach poniżej 2 milionów EUR.

Wysokość ulgi:

Dla dużych firm, zależnie od regionu inwestycji, przysługuje zwolnienie w zakresie od 10% do 50% kosztów inwestycji.

Firmy średnie otrzymują dodatkowe 10% zwolnienia ze względu na swoją wielkość, co daje im wsparcie w zakresie od 20% do 60% wartości inwestycji, w zależności od regionu.

Natomiast największe wsparcie przysługuje małym firmom oraz mikroprzedsiębiorstwom, które otrzymują dodatkowy bonus w wysokości 20%. To oznacza, że firmy te mogą oczekiwać wsparcia w zakresie od 30% do aż 70% wartości inwestycji, w zależności od lokalizacji inwestycji.

Warto podkreślić, że nowe przepisy dotyczące zwolnień podatkowych faworyzują firmy zaklasyfikowane jako małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Podsumowanie:

Wielkość firmy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość ulgi inwestycyjnej. Warto zaznaczyć, że mniejsze firmy zaliczane do sektora MŚP mogą oczekiwać wyższych korzyści inwestycyjnych. Jednakże, przy ocenie wielkości firmy dla celów ulgi inwestycyjnej, istotne jest także uwzględnienie ewentualnych powiązań kapitałowych lub osobowych z innymi przedsiębiorstwami. W przypadku takich powiązań konieczne jest uwzględnienie odpowiednich danych dotyczących zatrudnienia i wyników finansowych firm powiązanych lub partnerskich, aby dokładnie określić wielkość firmy starającej się o decyzję o wsparciu.

Krok 4: Lokalizacja – Minimalne wymagane inwestycje

Teraz, gdy już znają Państwo zakres potencjalnej ulgi inwestycyjnej, warto przejść do sprawdzenia, jaką minimalną kwotę trzeba zainwestować, aby ubiegać się o decyzję o wsparciu.

Podobnie jak w przypadku wielkości zwolnienia podatkowego, minimalna kwota inwestycji, uprawniająca do uzyskania ulgi, zależy od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji.

W przypadku określenia wielkości firmy obowiązują te same kryteria co przy ustalaniu wysokości zwolnienia podatkowego. Ponadto, firmy małe i średnie mają tutaj korzystniejsze warunki.

Drugim ważnym kryterium jest lokalizacja inwestycji, a dokładniej poziom bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana.

Im wyższa stopa bezrobocia w danym powiecie, tym niższa będzie minimalna kwota inwestycji, uprawniająca do ubiegania się o decyzję o wsparciu.

Obowiązują następujące progi w odniesieniu do stopy bezrobocia:

Krok 5: Wymogi jakościowe – Jakie standardy trzeba spełnić?

Po przejściu przez cztery pierwsze kroki, wiemy już, że nasza inwestycja kwalifikuje się do ulgi inwestycyjnej, oraz mamy określoną kwotę zwolnienia. Oznacza to, że spełnione zostały już kryteria ilościowe.

Teraz nadszedł czas, aby upewnić się, że nasza inwestycja spełnia również kryteria jakościowe.

Te kryteria jakościowe zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o wsparciu nowych inwestycji. Ustawodawca wskazuje dwie główne grupy kryteriów:

 1. Zrównoważony rozwój gospodarczy.
 2. Zrównoważony rozwój społeczny.

Warto dokładnie przyjrzeć się tym kryteriom, aby upewnić się, że nasza inwestycja spełnia je w pełni. To ważny krok, który może wpłynąć na ostateczne przyznanie ulgi inwestycyjnej.

 1. Branża Produkcyjna

W kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarczego, przedsiębiorstwa z sektora produkcji mogą zdobywać punkty w oparciu o różne kryteria, takie jak:

 • Prowadzenie inwestycji wspierających kluczowe branże: Firmy produkcyjne mogą otrzymać punkty za inwestycje, które wspierają kluczowe gałęzie przemysłu.
 • Prowadzenie działalności eksportowej: Aby zdobyć punkty, firmy muszą przekroczyć określony próg sprzedaży eksportowej ustalany corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Członkostwo w jednym z Krajowych Klastrów Kluczowych: Przystąpienie do klastrów branżowych wybranych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości to kolejny sposób na zdobywanie punktów.
 • Prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej: Firmy angażujące się w badania i rozwój mogą zyskać punkty na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
 • Status firmy mikro, małej czy średniej: Rodzaj firmy (mikro, mała lub średnia) ma znaczenie i wpływa na przyznanie punktów w momencie składania wniosku o wsparcie.

Przykładowe branże kluczowe obejmują:

 • Produkcję samochodów, pojazdów ciężarowych, autobusów, tramwajów czy pociągów.
 • Produkcję urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 • Przemysł lotniczo-kosmiczny.
 • Produkcję produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych.
 • Przemysł maszynowy.
 • Ekobudownictwo.

W kontekście zrównoważonego rozwoju społecznego, firmy z branży produkcyjnej mogą zdobywać punkty za:

 • Tworzenie specjalizowanych miejsc pracy: Inwestycje, które prowadzą do utworzenia wyspecjalizowanych miejsc pracy i zapewniają stabilne zatrudnienie, są premiowane.
 • Prowadzenie działalności o niskim wpływie na środowisko: Firmy potwierdzające niski negatywny wpływ na środowisko naturalne za pomocą odpowiednich certyfikatów mogą zdobyć punkty.
 • Lokalizacja inwestycji w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub ich sąsiedztwie: Przesunięcie inwestycji w obszary, które tracą znaczenie społeczno-gospodarcze, może przynieść korzyści w postaci punktów.
 • Wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych: Firmy, które wspierają rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników lub współpracują ze szkołami branżowymi, otrzymują punkty.
 • Oferowanie dodatkowych benefitów pracownikom: Firmy, które oferują dodatkowe korzyści pracownikom, takie jak dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, karty multisport czy bilety do kina lub teatrów, również mogą zdobywać punkty.
 1. Branża Nowoczesnych Usług

W przypadku branży nowoczesnych usług, kryteria są podobne, ale z pewnymi modyfikacjami. Na przykład, firmy świadczące usługi mogą zdobyć punkty za:

 • Prowadzenie inwestycji wspierających kluczowe branże.
 • Prowadzenie działalności eksportowej: Podobnie jak w przypadku branży produkcyjnej, firmy muszą przekroczyć ustalony próg sprzedaży eksportowej.
 • Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o międzynarodowym zasięgu: Firmy usługowe mogą zdobywać punkty, tworząc centra usług o globalnym zasięgu.
 • Prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej.
 • Status firmy mikro, małej czy średniej: Status firmy nadal ma wpływ na przyznanie punktów w momencie składania wniosku o wsparcie.

Podobnie jak w przypadku produkcji, branżami kluczowymi w sektorze usługowym są między innymi te same:

 • Produkcja samochodów, pojazdów ciężarowych, autobusów, tramwajów czy pociągów.
 • Produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 • Przemysł lotniczo-kosmiczny.
 • Produkcja produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych.
 • Przemysł maszynowy.
 • Ekobudownictwo.

W kontekście zrównoważonego rozwoju społecznego, firmy z branży usługowej mogą zdobywać punkty za te same czynniki, takie jak tworzenie miejsc pracy, dbanie o środowisko, lokalizację inwestycji w obszarach o tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wspieranie edukacji pracowników i oferowanie dodatkowych benefitów pracownikom.

Krok 6: Przygotowanie Wniosku o Wydanie Decyzji o Wsparciu

Po zakończeniu procesu analizy, nadszedł czas na stworzenie kluczowego elementu – wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

Ten etap jest niezmiernie istotny, ponieważ przepisy wymagają, aby inwestor dokładnie opisał wszystkie kluczowe aspekty związane z planowaną inwestycją. Wartościowe informacje, jakie powinny znaleźć się we wniosku, obejmują m.in.:

 1. Opis Inwestycji: Wnioskodawca musi precyzyjnie opisać, na czym polega planowana inwestycja. W niektórych przypadkach, załączenie biznesplanu może być konieczne, aby bardziej szczegółowo przedstawić strategię rozwoju.
 2. Lokalizacja i Termin Realizacji: Wnioskodawca powinien określić, gdzie i w jakim okresie inwestycja zostanie zrealizowana. Termin jest istotny, aby ustalić zgodność z wymaganymi ramami czasowymi.
 3. Status Inwestora: Należy podać informacje o inwestorze, w tym wielkość firmy oraz wszelkie istotne dane identyfikacyjne.
 4. Źródła Finansowania: Jeśli inwestycja jest finansowana także z innych źródeł, na przykład z funduszy Unii Europejskiej, należy to jasno określić.
 5. Minimalne i Maksymalne Koszty Inwestycji: Wnioskodawca musi podać minimalną wielkość kosztów inwestycji. Ponadto, można określić maksymalne koszty inwestycji, nie przekraczając jednak 30% minimalnych kosztów. Konieczne jest również uzasadnienie ewentualnych różnic w kosztach.
 6. Planowane Zatrudnienie: Inwestor powinien podać, ile nowych miejsc pracy planuje utworzyć w ramach inwestycji.
 7. Wymagania Jakościowe: Jakie standardy jakości inwestor zamierza spełnić? Te kwestie również powinny być opisane.

Oprócz tego, do wniosku trzeba dołączyć różnego rodzaju oświadczenia i zaświadczenia, takie jak o niekaralności wspólników czy członków zarządu.

Należy podkreślić, że solidne i dokładne przygotowanie wniosku jest niezwykle istotne, ponieważ zawarte w nim informacje stanowią podstawę do wydania decyzji o wsparciu. Ewentualne błędy lub nieścisłości mogą prowadzić do niespełnienia warunków określonych w decyzji, co z kolei może skutkować jej cofnięciem. W takiej sytuacji inwestor może zostać zobowiązany do zwrotu całej kwoty, która została wykorzystana w formie ulgi inwestycyjnej. Dlatego też przygotowanie wniosku należy traktować z należytą starannością i dbałością o dokładność.

 

Umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Tel.  +48 22 164 78 16

Pozostałe aktualności

2024-04-26 07:52:08 Pożyczki Unijne - rok 2024!

Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu w różnych regionach Polski! Od Pożyczek Obrotowych z konkurencyjnym oprocentowaniem w Dolnośląskim i Śląskim, po wsparcie inwestycyjne w Mazowieckim i Łódzkim. Znajdź idealną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i zainwestuj w swój sukces już dziś!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-22 10:33:06 Inwestycje w grunty na Mazurach!

Z przyjemnością informujemy o najnowszej inwestycji, która zachwyci każdego miłośnika spokoju i piękna natury. Działki w Atrakcyjnej Cenie | Piękne Położenie | Dogodna Komunikacja.

Zapraszamy do zapoznania się z tą wyjątkową ofertą inwestycyjną na malowniczym Pojezierzu Mazurskim!

Od 1 maja do 5 maja 2024 roku dni otwarte oraz dni prezentacji działek!

Sprawdź szczegóły!

 

Czytaj więcej →
2024-04-17 09:41:40 Rusza nowy program: Kredyt Hipoteczny #NASTART!

To już oficjalne: Rusza nowy rządowy program Kredyt #NASTART! Program przewiduje dopłaty do kredytu hipotecznego na zakup lub budowę nieruchomości dla gospodarstw domowych w tym singli. Startuje program Mieszkanie na Start – klucz do Twojego wymarzonego lokum.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-04 14:41:43 Rusza Nabór wniosków: Dotacja HoReCa nabór od 6 maja 2024 r.!

Wsparcie dla MŚP z sektora HoReCa z dofinansowanie 90% do wartości inwestycji. Dotacje do 540 tys. zł są dostępne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Aplikować mogą przedsiębiorstwa, które doświadczyły spadku przychodów z powodu pandemii oraz planują rozszerzenie lub zmianę profilu działalności.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights