Ulga podatkowa na inwestycje dla całej Polski!

2022-08-24 14:21:05 Ulga podatkowa na inwestycje dla całej Polski!

Ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji można otrzymać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji.

Ulgi podatkowe przyznawane są na 10-15 lat. W ramach ulgi inwestor otrzymuje zwolnienie podatkowe w wysokości od 10% do 70% kosztów inwestycji (w zależności od miejsca oraz rodzaju inwestycji).

Takie dofinansowanie mogą uzyskać:

 •       wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.
 •       niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi centrów telefonicznych.

Zwolnieniem z podatku jest objęty tylko dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc publiczną i jest przyznawana na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

 

 

 

Ulgę podatkową mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

 • założenie nowego zakładu
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 • dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty

Maksymalna ulga podatkowa = całkowity koszt inwestycji × intensywność pomocy publicznej w wybranej lokalizacji.

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku = ulga podatkowa / stawka podatku

 

Przykład:

Koszt nowej inwestycji: 1 mln zł
Wielkość przedsiębiorcy: średni
Lokalizacja inwestycji: województwo podkarpackie
Intensywność pomocy publicznej: 60%
Pomoc publiczna (ulga podatkowa) = 1 mln zł x 60% = 600 tys. zł
600 000 zł to wartość niezapłaconego podatku dochodowego CIT lub PIT.
Stawka podatku dochodowego CIT: 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 600 tys. / 19% = 3 157 894,70 zł

 

Limit zwolnienia z podatku 

Województwo lub podregionMikro, mała firmaŚrednia firmaDuża firma
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie        70%        60%         50%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, oraz podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko – siedlecki, radomski, warszawski wschodni        55%          45%         35%
dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie        45%           35%          25%
podregion warszawski zachodni        40%           30%          20%
miasto Warszawa        30%           20%           10%

 

 

Z pomniejszonego podatku będziesz mógł korzystać przez 10, 12 lub 15 lat albo do momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Liczba lat zależy od wybranej lokalizacji.

 

Okres wsparciaWojewództwo lub podregion
  15 lat    lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
  12 lat    kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, oraz podregiony: ciechanowsko-płocki,  ostrołęcko – siedlecki, radomski, warszawski wschodni
  10 lat   dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie oraz podregion warszawski zachodni i miasto Warszawa

 

Jak uzyskać dofinansowanie? -Krok po kroku.

 

Krok 1: Branża – czy Twoja firma się kwalifikuje?

O ulgi podatkowe na inwestycję mogą starać się wyłącznie firmy z sektorów produkcyjnych oraz usług przemysłowych a także tzw. sektor nowoczesnych usług.

Prawie każda firma, która coś produkuje lub wytwarza może kwalifikować się do ulgi podatkowej w związku z realizacją nowej inwestycją.

Jednak jest kilka wyjątków. Zwolnieniem podatkowym nie może zostać objęta działalność produkcyjna polegająca na:

 • wytwarzaniu materiałów wybuchowych

 • wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

 • wyrobie, rozlewaniu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu

Produkcja biokomponentów natomiast, mimo wykorzystania alkoholu czy spirytusu, może kwalifikować się do objęcia zwolnieniem inwestycyjnym.

 

Oprócz działalności produkcyjnej (czyli produkcja własnych produktów, sprzedawanych na własny rachunek) do objęcia ulgą na inwestycje nada się szereg inwestycji związanych z tzw. usługami przemysłowymi np. produkcja na zlecenie – czyli sytuacja, w której firma produkuje wyroby innych firm na ich zlecenie np. obróbka skrawaniem, galwanizacja, polerowanie, malowanie czy utwardzanie powierzchni. Zatem również np. ocynkownie mogą starać się o ulgę na inwestycje.

W przypadku inwestycji związanych z świadczeniem nowoczesnych usług inwestor będzie mógł ubiegać się o decyzję o takim wsparciu.

Do nowoczesnych usług ustawodawca zaliczył:

 • działalność call-center

 • usługi centrów badawczo-rozwojowych

 • usługi audytu finansowego

 • usługi rachunkowo-księgowe

 • usługi architektoniczne i inżynierskie

 • specjalistyczne projektowanie oraz doradztwo w sprawach środowiska

 • badania i analizy technicznych

 • działalność tzw. firm centralnych

 • usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

Natomiast pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, usługi administrowania i usługi wspierających nie będą uprawniać do objęcia zwolnieniem inwestycyjnym.

Z możliwości ubiegania się o zwolnienia podatkowe wyłączony jest cały sektor handlu hurtowego oraz detalicznego 

oraz poszczególne kategorie działalności:

 • naprawa samochodów

 • holowanie pojazdów

 • tzw. usługi zakwaterowania i gastronomii (hotele, restauracje i inne obiekty gastronomiczne)

 • budownictwo

 

Jeżeli chodzi o branżę IT i media wyłączone są usługi polegające na:

 • przetwarzaniu informacji i komunikacji

 • publikowaniu on-line

 • produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

 

Natomiast do objęcia ulgą nadaje się:

 • wydawanie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych oraz pozostałych usług w zakresie informacji

 

Z ulg na inwestycje wyłączone są tzw. usługi licencyjne w zakresie informacji i komunikacji. Do takich usług należy zaliczyć:

 • nabywaniem praw do książek, broszur

 • nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych i telefonicznych) nabywaniem praw do czasopism

 • nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych i korzystania z programów komputerowych.

 

W zakresie gospodarki komunalnej oraz odpadów wyłączone są:

 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 • usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi gospodarki odpadami

 • odzysk surowców oraz usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

Przy czym w przypadku odzysku surowców inwestycja związana z recyklingiem niektórych odpadów i surowców wtórnych może kwalifikować do objęcia ulgą inwestycyjną.

 

Krok 2: Rodzaj inwestycji – czy Twoja inwestycja się nadaje?

Jeżeli działalność Państwa firmy kwalifikuje ją do ulgi inwestycyjnej należy się teraz zastanowić, czy rodzaj danej inwestycji również będzie nadawał się do zwolnienia.

Nadają się inwestycje polegające na:

 • zbudowaniu nowego zakładu lub otworzeniu nowego oddziału

 • zwiększeniu zdolności produkcyjnej już działającego zakładu

 • dywersyfikacji produkcji, czyli wprowadzeniu produktu wcześniej nieprodukowanego w danym zakładzie

 • zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego działającego zakładu.

Do ulgi kwalifikować się będzie również inwestycja związana wyłącznie z zakupem nowych maszyn czy nowej linii technologicznej, która spowoduje zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu albo umożliwi rozpoczęcie w zakładzie produkcji nowego produktu.

 

Krok 3: Wielkość firmy – jaka wysokość ulgi?

Wielkość firmy przesądza o wielkości zwolnienia.

Możliwy jest zwrot kosztów w wysokości od 10% do 70% wartości inwestycji. Przedział ten jest dość duży. Natomiast dokładna wartość wsparcia w pierwszej kolejności zależeć będzie od wielkości firmy.

W przypadku dużych firm od 10% do 50% kosztów inwestycji.

Procentowo większe wsparcie otrzymają średnie firmy od 20% do 60% wartości inwestycji.

Na największe wsparcie mogą liczyć małe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa od 30% do nawet 70% wielkości inwestycji.

 

Krok 4: Lokalizacja – ile minimalnie trzeba zainwestować?

Im wyższe bezrobocie w powiecie, w którym realizowana będzie inwestycja, tym niższa minimalna kwota inwestycji uprawniająca do wystąpienia o decyzję o wsparciu.

Zatem generalną zasadą jest, że im mniej rozwinięty gospodarczo region, tym mniej trzeba inwestować, żeby uzyskać zwolnienia podatkowe.

W przypadku miast tracących swoje funkcje oraz gmin z nimi sąsiadujących obowiązują najniższe progi co do minimalnej wielkości inwestycji uprawniającej do ulgi inwestycyjnej.

 

Krok 5: Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu

W takim wniosku będzie trzeba zapisać dokładne informacje na temat:

 • Na czym dokładnie ma polegać inwestycja?

 • Ewentualnie załączenie biznes planu

 • Gdzie i w jakim okresie inwestycja zostanie zrealizowana?

 • Kto jest inwestorem i jaki ma status (wielkość firmy)?

 • Czy inwestycja będzie dofinansowana również z innych źródeł (np. dotacja UE)?

 • Jaka jest minimalna wielkość kosztów inwestycji?

 • Jakie mogą być maksymalne koszty inwestycji (jednak nie więcej niż 30% minimalnych) i dlaczego mogą powstać?

 • Ilu nowych pracowników zamierza zatrudnić inwestor?

 • Jakie wymogi jakościowe zamierza inwestor wypełnić?

Oprócz tego należy dołączyć do wniosku dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia (np. o niekaralności wspólników i członków zarządu).

 

Krok 6: Wniosek- gdzie złożyć?

-Wypełnij formularz weryfikacyjny na dole strony i odeślij do nas na maila!

-Zadzwoń do Fintaxis Finanse ☎ 22 164 78 16

 

Krok 7: Decyzja o wsparciu – start inwestycji

Dopiero po otrzymaniu decyzji o wsparciu można przystąpić do realizacji inwestycji.

Od tego momentu firmy mogą dokonywać tzw. „czynności prawnie wiążące” dotyczące inwestycji, które wygenerują koszty inwestycji np.:

 • zakupu działki inwestycyjnej

 • zaangażowania firmy budowlanej

 • najmu biura lub powierzchni produkcyjnej na potrzeby nowej inwestycji

 • zakupu maszyn i ich oprzyrządowania

 • zatrudnienia nowych pracowników – zadeklarowanych we wniosku.

Oczywiście nie oznacza to, że firmy w ogóle nie mogą rozpocząć przygotować do inwestycji.

Wręcz przeciwnie zarządcy stref są tu wyrozumiali i mają świadomość, że składając wniosek o wydanie decyzji o wsparciu inwestor musi dokonać najpierw dokładnego wyboru miejsca inwestycji (działki), sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, przygotowania listy maszyn i sprzętu potrzebnego do produkcji czy ewentualnego rozeznania na rynku.

Ważne jest natomiast, żeby wszystkie wiążące umowy oraz zamówienia złożyć po otrzymaniu decyzji o wsparciu.

 

Krok 8: Realizacja inwestycji

Teraz już tylko trzeba dopilnować, żeby cała inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem i w czasie zadeklarowanym we wniosku.

Przekroczenie maksymalnych kosztów inwestycji nie spowoduje odebrania nam decyzji o wsparciu i ulgi inwestycyjnej. Po prostu rozliczone zostanie maksimum wskazane w decyzji.

 

Krok 9: Rozpoczęcie korzystania z ulgi

Teraz można już spokojnie rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego. 😀

Aby można było rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego wystarczy poniesienie pierwszych kosztów inwestycji. Nie trzeba czekać do zakończenia całej inwestycji.

 

Uzupełnij formularz załączony w plikach PDF poniżej i odeślij do nas na maila!

kontakt@fintaxis.pl

Skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse po więcej informacji.

☎ tel. +48 22 164 78 16 ☎

Pobierz PDF ↓

Pozostałe aktualności

2023-11-23 12:26:03 Dotacja HoReCa dla przedsiębiorców: nowe nabory!

Wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Obejmuje to hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne. Nabór wniosków planowany jest na pierwszy kwartał 2024 roku, a szacuje się, że korzyścią z tego dofinansowania będzie mogło cieszyć się około 3800 firm z całej Polski.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-10-26 08:50:10 Obniżenie Podatków z ulgą podatkową dla przedsiębiorców.

Optymalizacja Podatkowa na Koniec Roku: Odkryj Tajemnice Ulgi i Zmniejsz zobowiązania podatkowe. Czas działa na Twoją korzyść! Odkryj, jakie ulgi podatkowe mogą pomóc Ci obniżyć podatki na koniec roku. Poznaj nasze wskazówki i optymalizuj swoje finanse już teraz!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-10-11 09:43:02 Ulga podatkowa na nowe inwestycje w Polsce.

Dla przedsiębiorców w Polsce, ulga podatkowa na inwestycje w ramach programu „Polska Strefa Inwestycji” stanowi doskonałą okazję do rozwoju swojego biznesu. W poniższym praktycznym przewodniku przedstawiamy kroki, które pomogą Ci zdobyć ulgę podatkową na nową inwestycję.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2023-10-10 13:06:26 Ulga na prototypy - Wsparcie Innowacyjnych Projektów!

Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z próbną produkcją nowego lub ulepszonego produktu oraz wprowadzeniem tego produktu na rynek. Dzięki tej preferencji podatkowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi, aby zrekompensować koszty związane z innowacyjnymi projektami i wprowadzeniem ich do praktyki.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights