Dotacja ścieżka SMART – do 70% dofinansowania!

Dotacja na wsparcie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników. Dotacja ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.

Cel dotacji:

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr. W ramach projektu niezbędne jest przeprowadzenie modułu prac badawczo-rozwojowych lub modułu wdrożenia wyników prac B+R. Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów.

Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Do kiedy składać wniosek o dotacje?

 • Nabór wniosków trwa od 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 8 lutego 2024 r.

Kto może się ubiegać o dotacje?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚiP),
 • duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub pozarządowe.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami.

Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Na co można otrzymać dotacje?

 • prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
 • maszyny i urządzenia,
 • materiały
 • roboty budowlane
 • wartości niematerialne i prawne,
 • nieruchomości,
 • usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
 • inwestycje związane z ochroną środowiska,
 • szkolenia,
 • promocja produktów za granicą,
 • ochrona praw własności przemysłowej.

Ile można otrzymać dofinansowania?

 • do 70% dofinansowania w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

Ważne informacje:

 • Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90 % całkowitej kwoty dofinansowania Projektu. Jednorazowo transza zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu.
 • co 12 miesięcy od podpisania umowy jest możliwość zmiany wysokości przyznanego dofinansowania – koszty kwalifikowalne mogą zostać zwiększone o maksymalnie 25%.
 • Wkład własny należy wnieść w formie pieniężnej.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Jeżeli jesteś zainteresowany dotacją Unijną skontaktuj się z nami.

Nasi Eksperci omówią Ci wszystkie szczegóły dotacji, pomogą w kompletacji dokumentów oraz zajmą się wnioskami i uzyskaniem decyzji pozytywnej.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816  

KONTAKT >

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights