Dotacja na małe przetwórstwo – do 500 tys zł dofinansowania!

Nadchodzi obiecujący czas dla polskich rolników i rybaków, gdyż już niedługo rozpocznie się nowy nabór wniosków na małe przetwórstwo, obejmujący kwotę do 500 tys. zł. Inicjatywa ta ma na celu udzielenie wsparcia przedsięwzięciom z sektora rolniczego i rybackiego, koncentrując się na obszarze przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu różnorodnych produktów: od rolniczych po spożywcze, rybołówstwa po akwakulturę.

Rozpoczynający się 2 stycznia i trwający do 2 lutego 2024 r. okres składania wniosków stwarza doskonałą okazję dla rolników, aby skorzystać z wsparcia finansowego w realizacji swoich przedsięwzięć. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej szczegółom tego nowego naboru wniosków oraz jakie korzyści mogą wyniknąć z zaangażowania w inwestycje objęte omawianym programem.

KPO Dotacja na Małe Przetwórstwo 2024 – Kto może skorzystać?

Wsparciem objęte są osoby fizyczne, spełniające następujące kryteria:

 • Rolnicy lub małżonkowie rolników, prowadzący sprzedaż bezpośrednią i dostawy bezpośrednie;
 • Rolnicy lub małżonkowie rolników zajmujący się detaliczną sprzedażą produktów rolnych;
 • Rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący działalność marginalną, lokalną i ograniczoną;
 • Rolnicy lub małżonkowie rolników, rozpoczynający działalność w przetwarzaniu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • Rolnicy produkujący wino z własnych winnic (do 100 hektolitrów rocznie);
 • Osoby fizyczne uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Dodatkowo, wsparcie jest możliwe, jeżeli osoba:

 • Jest pełnoletnia;
 • Wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności na terenie Polski;
 • Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub otrzymuje płatności bezpośrednie co najmniej rok przed złożeniem wniosku;
 • Posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Gdzie i kiedy składać wnioski?

 • Nabór wniosków trwa od 2 stycznia do 2 lutego 2024 r.

Czas realizacji inwestycji:

 • Wsparcie udzielane jest na przedsięwzięcia trwające do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2025 r.

Intensywność i kwota pomocy:

 •  do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku Młodego Rolnika (osoba, która urodziła się po dniu 31 grudnia 1983 r.)
 • do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych wnioskodawców
 • do 500 000 zł dofinansowania!

Koszty kwalifikowane:

 • Wznoszenie budynków i obiektów gospodarstwa rolnego służących przetwarzaniu, magazynowaniu, przygotowaniu do sprzedaży lub dystrybucji produktów rolnych, spożywczych, z rybołówstwa lub akwakultury.
 • Rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remonty budynków należących do gospodarstwa rolnego, używanych do przetwarzania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub dystrybucji produktów rolnych, spożywczych, z rybołówstwa lub akwakultury.
 • Budowę, rozbudowę, przebudowę lub remonty z ulepszeniem infrastruktury i urządzeń służących przechowywaniu odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, instalacji fotowoltaicznych, systemów solarnych, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, oraz stosowanie czynników chłodniczych o zredukowanym lub neutralnym wpływie na środowisko – pod warunkiem związania z przetwarzaniem, magazynowaniem, przygotowywaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem na rynek produktów rolnych, spożywczych, z rybołówstwa lub akwakultury.
 • Zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub dystrybucji produktów rolnych, spożywczych, z rybołówstwa lub akwakultury.
 • Zakup nowych terminali do płatności bezgotówkowych, nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także usług informatycznych, w tym utrzymanie domen internetowych związanych ze sprzedażą internetową produktów rolnych, spożywczych, z rybołówstwa lub akwakultury.
 • Zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin – dotyczy wyłącznie samochodów dostawczych i ciężarowych, które są pojazdami bezemisyjnymi lub niskoemisyjnymi lub napędzanymi LNG/CNG.
 • Unowocześnianie miejsc na rynkach (targowiskach) lub w obiektach przeznaczonych do sprzedaży produktów rolnych, spożywczych, z rybołówstwa lub akwakultury przez osobę składającą wniosek, zaliczając jedynie koszty bezpośrednio związane z wykorzystywaną przez wnioskodawcę powierzchnią.
 • Przygotowywanie miejsc na dystrybucję produktów rolnych, spożywczych, z rybołówstwa lub akwakultury w miejscach obsługi podróżnych, określonych w przepisach o drogach publicznych.
 • Ogólne koszty związane z planowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak nadzór, dokumentacja techniczna, studia wykonalności, plany przedsięwzięcia, uzyskiwanie zezwoleń, a także wydatki na działania informacyjne i promocyjne, nie przekraczające 10% pozostałych kwalifikowanych wydatków związanych z projektem.

Koszty niekwalifikowane

 • koszty podatku VAT,
 • zakupu samochodów osobowych z więcej niż jednym rzędem siedzeń bez stałej przegrody,
 • wynagrodzeń pracowników,
 • zakupu gruntów czy innych nieruchomości.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Dowiedz się, jak i dlaczego warto skorzystać z dotacji!

Zadzwoń!  ☎️+22 16 47 816  

KONTAKT >

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights