Dotacja LIFE na Wsparcie dla Ochrony Środowiska i Klimatu

Unijny program LIFE stanowi kluczową inicjatywę Unii Europejskiej, która wspiera finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest promowanie transformacji gospodarczej w kierunku zrównoważonego rozwoju, energooszczędności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, neutralności klimatycznej oraz odporności na zmiany klimatyczne. Program ten obejmuje szeroki zakres działań związanych z ochroną środowiska, w tym ochroną wody, gleby i powietrza. Zarządzany centralnie przez Komisję Europejską, LIFE różni się od programów krajowych pod względem procedur aplikacyjnych.

Aktualny budżet programu wynosi 5,432 miliarda EUR, z czego 3,488 miliarda EUR przeznaczono na działania związane z ochroną środowiska, a 1,944 miliarda EUR na klimat. Struktura programu wyróżnia się dwa obszary, każdy z nich ma tylko dwa podprogramy.

Obszar „środowisko” obejmuje:

 • Podprogram „Przyroda i różnorodność biologiczna” (2,143 miliarda EUR).
 • Podprogram „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” (1,345 miliarda EUR).

Natomiast obszar „działania na rzecz klimatu” skupia się na:

 • Podprogram „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej” (0,947 miliarda EUR).
 • Podprogram „Przejście na czystą energię” (0,997 miliarda EUR).

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez osoby prawne zarejestrowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Podmiotami, które mogą wnioskować o dotację mogą być:

 • Mikro firmy
 • MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • jednostki, podmioty i instytucje publiczne

Poziom dofinansowania z dotacji:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi nawet 60% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku projektów związanych z ochroną przyrody może wynieść do 75%. Projektów przyrodniczych dotyczy te, które mają na celu ochronę priorytetowych gatunków i siedlisk. Ponadto polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o współfinansowanie swoich projektów ze środków krajowych NFOŚiGW, co pozwala na uzyskanie dofinansowania na poziomie nawet 95% kosztów kwalifikowalnych.

Jakie projekty są kwalifikowalne?

Program LIFE koncentruje się na projektach z zakresu ochrony środowiska i klimatu, w tym:

 • Innowacyjnych projektach związanych z ochroną środowiska, które testują nowe rozwiązania i podejścia do problemów ekologicznych i zmian klimatycznych.
 • Projektach związanych z aktywną ochroną przyrody, które wykorzystują sprawdzone i ekonomicznie efektywne praktyki.
 • Dużych projektach i kampaniach informacyjnych, które wspierają politykę ochrony środowiska i klimatu oraz zwiększają świadomość społeczeństwa w tych kwestiach.

Wspierane działania w programach LIFE:

 Inwestycje związane z łagodzeniem zmian klimatu np.:

 • Działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji
 • Zwiększenie wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej oraz poprawa efektywności energetyczna
 • Dedykowana infrastruktura dla pojazdów o zerowej emisji i mobilności, w tym punkty szybkiego i superszybkiego ładowania zarówno dla pojazdów lekkich, jak i ciężkich

Przeczytaj więcej o działaniach związanych z  → → łagodzeniem zmian klimatu. ← ←

Działania inwestycyjne związane z gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ):

 • Selektywne zbieranie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. paneli fotowoltaicznych, smartfonów, tabletów, komputerów, baterii i akumulatorów.
 • Demontaż, regeneracja i recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji i statków wycofanych z eksploatacji.
 • Selektywna separacja i recykling w zakresie robót budowlanych lub budynków.
 • Sortowanie i recykling tworzyw sztucznych, bioodpadów, tekstyliów, opakowań.
 • Recykling materiałów kompozytowych i wielowarstwowych, w szczególności włókien węglowych lub szklanych.
 • Odzyskiwanie krytycznych surowców z odpadów.
 • Projektowanie rozwiązań o obiegu zamkniętym w celu poprawy trwałości, możliwości naprawy, ponownego użycia i wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w nowych produktach.
 • Rozwiązania typu produkt jako usługa i inne modele biznesowe lub technologie optymalizujące wykorzystanie zasobów.
 • Tworzenie cyrkularnych łańcuchów wartości, lepsze śledzenie zasobów i dopasowywanie materiałów nadwyżkowych lub produktów ubocznych lub odpadów nadających się do recyklingu w różnych sektorach przemysłu.
 • Paszporty produktów cyfrowych.

Przeczytaj więcej o działaniach związanych z   → →  gospodarką obiegu zamkniętego.    ← ←

Koszty kwalifikowane w ramach programu LIFE:

 • koszty zakupu środków trwałych i infrastruktury, w tym zakupu gruntów od podmiotów prywatnych
 • koszty podróży służbowych, wyposażenia, towarów, robót i usług (w tym np. materiały eksploatacyjne i zaopatrzenie, promocja, rozpowszechnianie, ochrona wyników, tłumaczenia, publikacje, certyfikaty i gwarancje finansowe)
 • koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu
 • koszty zleceń wykonywanych przez podwykonawców
 • koszty pośrednie np. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty administracyjne, związane z przygotowanie dokumentacji

Terminy składania wniosków w najbliższych naborach:

Podprogramy dotyczące Gospodarki o obiegu zamkniętym i jakości życia, Przyrody i różnorodności biologicznej oraz Łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej – projekty tradycyjne (SAP) – nabory są aktualnie otwarte.

Projekty tradycyjne (SAP) są szczególnie dedykowane przedsiębiorcom. W ramach tych podprogramów można ubiegać się o wsparcie w zakresie Gospodarki o obiegu zamkniętym, jakości życia, Przyrody i różnorodności biologicznej oraz Łagodzenia zmian klimatu. Działania te będą kontynuowane przez kilka lat.

Granty na Eurogranty. Dofinansowanie do przygotowania wniosku:

Jak uzyskać wsparcie przy aplikowaniu do programu LIFE? Wcześniej, w ramach programu POIR, można było uzyskać dofinansowanie na koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do programu LIFE oraz na poszukiwanie partnerów do projektów. Teraz, w perspektywie FENG (2021-2027), przewidziano wsparcie aplikacji do programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie, takich jak Horyzont Europa czy właśnie LIFE. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na usługi doradcze przygotowujące do złożenia projektu do programu LIFE oraz na tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej na język angielski, który jest wymagany w dokumentacji.

Wyzwania związane z aplikacją do programu LIFE:

Warto zrozumieć, że złożenie wniosku i przygotowanie projektu to tylko pierwszy krok w procesie aplikacji o dofinansowanie. Istnieje wiele czynników, które mogą stanowić wyzwanie dla wnioskodawców, takie jak konkurencja, konieczność dostosowania się do środowiska IT i dokumentacji programowej, a także ryzyko związane z błędami w wnioskach. Szczególnie trzeba pamiętać, że cała dokumentacja musi być złożona w języku angielskim. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań zarówno z programów europejskich, jak i krajowych. Skorzystanie z ich wsparcia pozwoli przejść przez cały proces aplikacji od przygotowania wniosku po rozliczenie wydatków.

Jeśli zainspirował cię nasz artykuł o programie LIFE i masz pomysł na projekt związanym z ochroną środowiska lub walką ze zmianami klimatycznymi, nie zwlekaj!

Skorzystaj z naszej bezpłatnej konsultacji, aby dowiedzieć się, jak możesz zrealizować swoją ekologiczną wizję.

Oto dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów Fintaxis:

 • Doświadczenie: Nasz zespół ma bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji z programów europejskich.
 • Kompleksowe wsparcie: Przygotujemy pełną dokumentację projektową, byś mógł skoncentrować się na realizacji swojego pomysłu.
 • Szansa na sukces: Dzięki naszemu wsparciu masz większe szanse na uzyskanie dotacji, które wesprą twój projekt.
 • Oszczędność czasu i energii: Pozwól nam zadbać o formalności, a ty skoncentruj się na realizacji swoich ekologicznych celów.

Z Fintaxis Finanse Twoja idea ma szansę stać się rzeczywistością.

Skontaktuj się z nami już dziś i wspólnie przyczynimy się do ochrony naszego środowiska.

Tel.  +48 22 164 78 16

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights