UNIJNA Pożyczka Inwestycyjna dla Wielkopolski- do 2,3 mln zł!

Pożyczka Inwestycyjna jest produktem finansowania dla przedsiębiorstw z sektora MŚP- mikro, małe oraz średnie firmy z siedzibą/ oddziałem/ stałym miejscem wykonywania działalności lub dodatkowym miejscem wykonywania działalności na terenie województwa Wielkopolskiego. Głównym przeznaczeniem pożyczki dla Wielkopolski jest finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój lub wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa i ich pozycji na rynku.

Dla kogo pożyczka Unijna:

 • Firmy MŚP,
 • Firmy z siedzibą w woj. Wielkopolskim.

Kwota pożyczki inwestycyjnej:

 • do 2,3 MLN zł,
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany,
 • Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego może stanowić do 100% jego wartości.

Oprocentowanie pożyczki Unijnej:

 • od 2,80% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty.

Okres spłaty pożyczki:

 • do 120 miesięcy (10 lat).

Karencja spłaty pożyczki Unijnej:

 • do 12 miesięcy,
 • karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Przeznaczenie finansowania z pożyczki Unijnej:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch,
 • rozszerzanie działalności,
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
 • realizację nowych projektów ,
 • przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania,
 • wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań (innowacje procesowe, produktowe,
  nietechnologiczne),
 • koszty zakupu lub wytworzenia środków trwałych oraz ich montażu, instalacji i uruchomienia,
 • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem,
 • koszty robót budowlanych i materiałów niezbędnych do wykonania tych robót.

Wykluczenia z finansowania inwestycyjnego:

 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki zostały już poniesione,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publicznoprawnych,
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii
  Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów
  alkoholowych, wyrobów tytoniowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich
  wygranych.

Masz pytania odnośnie pożyczki Unijnej? Porozmawiaj z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu