Pożyczka OZE – Oproc. 0,5%!

Pożyczka udzielana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego z Dolnego Śląska.

Nabór zakończony. 

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka przeznaczona jest na następujące cele inwestycyjne:
I. Przedsięwzięcia w zakresie mocnej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, w szczególności:

 • ulepszenia w wyniku, którego następują zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania,
 • likwidacja lokalnego źródła ciepła i wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,
 • modernizacja albo wymiana źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
 • modernizacja systemu klimatyzacji lub wentylacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła budynku,
 • wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku,
 • inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że finansowanie w „OZE” oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach tylko jako element projektu lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie.

II. Zastosowanie przez przedsiębiorstwo technologii efektywnych energetycznie oraz modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

MIEJSCE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wszystkie inwestycje muszą być zlokalizowane wyłącznie w granicach województwa dolnośląskiego.

KWOTA POŻYCZKI UNIJNEJ

Pożyczka udzielana jest od kwoty minimalnej 200 000 PLN do kwoty maksymalnej 3 000 000 PLN,
Finansowanie udzielane jest do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

DLA KOGO POŻYCZKA 

Pożyczka skierowana jest do Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, a w tym:

 • dla grupy producentów rolnych,
 • dla przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

OKRES SPŁATY POŻYCZKI OZE

Pożyczka udzielana jest do 15 lat.
Istnieje możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 12 miesięcy.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI DLA MŚP

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania:

 • stałe 0,5% w skali roku (z pomocą de minimis),
 • na warunkach rynkowych dla pozostałych podmiotów niespełniających kryteriów umożliwiających udzielenie finansowania z pomocą de minimis,

UDZIELENIE, WYPŁATA ORAZ ROZLICZENIE POŻYCZKI

Warunkiem udzielenia termo pożyczki jest:

 • Pozytywna weryfikacja zgodności zakresu inwestycji z zakresem rzeczowym określonym w audycie energetycznym i/lub audycie efektywności energetycznej ex-ante,
 • Wykazanie, iż inwestycja w przeliczeniu na energię końcową przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej o co najmniej 25%. Inwestycje dotyczące źródeł ciepła, finansowane projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do obecnych instalacji oraz o co najmniej 30% w przypadku zmiany paliwa spalania,
 • Pozytywna weryfikacja zgodności projektu z dyrektywą 2009/125WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów, dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (weryfikacja ta dotyczy wyłącznie projektów, które jako elementy inwestycji zawierają wymianę źródła ciepła),
 • Posiadanie niezbędnej dokumentacji, jeżeli inwestycja tego wymaga, np. pozwolenie na budowę lub decyzje administracyjne

Termin wypłaty pełnej kwoty pożyczki wynosi maksymalnie 365 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki.
Wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 365 dni od jej uruchomienia, tzn. od pierwszej wypłaty kwoty/transzy z pożyczki.

Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem są:

 • faktura lub dokument równoważny np. umowa cywilno-prawna

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 • termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologią,
 • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 • finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.),
 • zakup nieruchomości,
 • projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25%, a w przypadku projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła projekty, które skutkują redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji poniżej 30%w przypadku zmiany spalanego paliwa.
 • w przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu), finansowanie nie zostanie udzielone na użytkowane/eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
 • nie mogą zostać sfinansowane wydatki, które nie mają bezpośredniego związku z efektywnością energetyczną (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej).

ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

 • weksel własny in blanco przedsiębiorcy
  oraz zamiennie: poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezp., przewłaszczenie na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezp.

 

Jesteś zainteresowany tym produktem? Skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy osiągają prawie 100% skuteczność w uzyskaniu finansowania dla Klientów.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights