Pożyczka Unijna na cele ekologiczne – Oproc. 0,5%!

Projekt ma na celu  zapewnić bezpośrednie wsparcie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Maksymalna kwota pożyczki Unijnej:

 • do 1 000 000 zł

Oprocentowanie pożyczki:

 • stałe w skali roku 0,5%

Okres spłaty pożyczki:

 • do 132 miesięcy (11 lat)

Karencja w spłacie pożyczki:

 • do 18 miesięcy.

Cel finansowania:

 • Celem pożyczki Unijnej jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie: produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru, poprawy efektywności energetycznej, produkcji energii z OZE, zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zabezpieczenie pożyczki Unijnej:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane.

 Na co można przeznaczyć pożyczkę?

 •  przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii,
  w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
 •  modernizacja energetyczna budynków należących do Ostatecznych Odbiorców,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie;
 • budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł
  odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu
  źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii;
 • budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie
  procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów
  technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej, wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również
  infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów
  magazynowania energii;
 • zakup nie starszych niż 2 lata1 niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej
  działalności gospodarczej;
 • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych;
 • budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii;
 • inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

Wykluczenia w finansowaniu z pożyczki Unijnej:

 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie
  Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem finansowania,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • finansowanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę
  działalnością gospodarczą;
 • finansowanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, a także spłaty zobowiązań wynikających
  z decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych, z wyłączeniem podatku
  od towarów i usług;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez
  producenta lub importera: tytoniu lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych
  (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie
  wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów
  wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych
  lub prekursorów, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich
  wygranych;
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych;
 • finansowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 • finansowanie instalacji do współspalania biomasy z węglem;
 • finansowanie inwestycji w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą
  paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas;
 • finansowanie inwestycji opierających się o energię spadku wody, a polegających na budowaniu
  nowych obiektów piętrzących oraz inwestycji niezgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną;
 • finansowania inwestycji niezgodnych z obowiązującymi programami ochrony powietrza;
 • finansowania wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy
  obowiązujących przepisów prawa.

Dodatkowe informacje:

 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku.
 • pełna pomoc ekspertów Fintaxis Finanse przy napisaniu wniosku!

Masz pytania związane z pożyczką unijną?

Eksperci z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków finansowania oraz poprowadzą przez cały proces ubiegania się o środki finansowe.

Zadzwoń!  ☎️ +22 16 47 816

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights