Pożyczka Obrotowa do 500 000 zł – Oproc. od 2,39%!

Pożyczka z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorcach z siedzibą na obszarze województwa dolnośląskiego oraz tych prowadzących działalność gospodarczą w formie oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa w tym regionie, prezentujemy specjalną ofertę pożyczkową. Oferta jest skrojona na miarę potrzeb tych firm, które doświadczyły spadku przychodów, redukcji zatrudnienia, przerw w łańcuchu dostaw, zmian w strukturze popytu i podaży, a także skokowego wzrostu inflacji.

Przeznaczenie pożyczki:

– wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 • zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności,
 • bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe itp.

Uwaga: z pożyczki finansowane są wydatki  brutto.

Dla kogo pożyczka? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego.

Kwota pożyczki: do 500 000 złotych!

Okres spłaty: do 60 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki:

 • Oprocentowanie od 2,39%.
 • Dla wybranych PKD oprocentowanie jest gwarantowane na poziomie 2,39% stałe w skali roku (lista pkd podana jest poniżej)
 • Możliwość wyboru oprocentowania jako stałe lub zmienne (do wyboru przez wnioskodawcę)

Karencja: do 6 miesięcy

Wymagania:

 • Zabezpieczenie własne lub osoby trzeciej
 • Brak zaległości w ZUS i US
 • Posiadanie zdolności kredytowej lub poręczyciela
 • Posiadanie dobrej historii kredytowej w BIK-K i BIK-P

Zabezpieczenia Pożyczki:

 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową – obligatoryjnie
 • Hipoteka – obligatoryjnie
 • Zastaw rejestrowy – dodatkowo
 • Poręczenie osób trzecich – dodatkowo w celu zwiększenia zdolności kredytowej
 • Cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego – dodatkowo
 • Inne akceptowalne formy zabezpieczeń indywidualnie weryfikowane

Ograniczenia w finansowaniu:

 • finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
 • refinansowanie pożyczek (w tym rat pożyczki), kredytów (w tym rat kredytów), rat leasingowych lub refinansowanie całości lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie PO lub PI,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania).

Obszary Preferencji – wybrane PKD dla preferencyjnego stałego oprocentowania 2,39%

MŚP, których przeważającym przedmiotem działalności przed 31.12.2019 r. oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z wymienionych PKD:

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych)

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania:

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

79.11.A – Działalność agentów turystycznych

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.12.Z – Działalność klubów sportowych

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

 

Nie zwlekaj dłużej! Skontaktuj się z naszymi Ekspertami z Fintaxis Finanse, a pomożemy Ci w szybki i bezpieczny sposób zweryfikować możliwość pozyskania preferencyjnych środków dla Twojej firmy. Twój komfort finansowy jest naszym priorytetem. 

Umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Tel.  +48 22 164 78 16

 

 

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights