Pożyczka Inwestycyjna Mazowsze Jeremie 2

Kwota możliwa do uzyskania w snach pożyczki unijnej:
Od 500 000,00 zł do 2 500 000,00 zł

Oprocentowanie pożyczki:

  • 1,38% w skali rok dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność poza obszarem aglomeracji warszawskiej lub działających w ramach branż w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla Mazowsza lub działających w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych lub dla tych, którzy zastosują technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
  • 1,84% w skal roku (z pomocą de minimis) oprocentowanie niezmienne w całym okresie finansowania dla pozostałych przedsiębiorców
  • Od 2,84% w skali roku na warunkach rynkowych, w przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy de minimis- oprocentowanie ustalane jest po przeprowadzeniu analizy ryzyka kredytowego
  • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
  • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

Okres na jaki pożyczka jest udzielana:
Pożyczka jest udzielana na okres do 96 miesięcy (8 lat)
Karencja na spłatę kapitału możliwa do 12 lub 24 miesięcy.

Możliwe zabezpieczenia:
Weksel własny in blanco oraz poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z polisy, przewłaszczenie na zabezpieczenie ruchomości, środków trwałych wraz z cesja praw polisy

Wykluczenia w finansowaniu:
• Finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej,
• Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa, wprowadzania do obrotu alkoholu, broni, amunicji, tytoniu, środków odurzających,
• Refinansowanie kredytów,
• Refinansowanie poniesionych inwestycji,
• Refinansowanie pożyczek,
• Refinansowanie zobowiązań publiczno prawnych, zaległości w ZUS, US,
• Refinansowanie rat leasingowych,
• Wypłaty dla pracowników, opłat eksploatacyjne, czynsz,
• Zakup nieruchomości mieszkalnej
• Zakup nieruchomości przeznaczonej na najem
• Zakup towarów i usług od podmiotów powiązanych z Pożyczkobiorca
• Środki pożyczki nie mogą nałożyć się z finansowaniem uzyskanym z innych funduszy, programów i instrumentów UE,

Ograniczenia w finansowaniu:
• Zakup samochodów osobowych może być sfinansowany z kredytu do kwoty 100 000 zł,
• Finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z finansowania z pomocy de minimis mogą uzyskać pożyczkę z oprocentowaniem od 2,84% w skali roku, na warunkach rynkowych

Warunki dodatkowe:
Wydatkowanie środków musi być udokumentowane- fakturami lub dokumentami równoważnymi zgodnie z tym, na co zostały przyznane, w terminie do 90 dni (ze względu na charakter inwestycji termin może wynosić maksymalnie 180 dni).
Celem programu Jeremie Mazowsze 2 jest wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażana, wprowadzenia i upowszechnienia na rynek nowych rozwiązań oraz rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa Mazowieckiego.

Szukasz finansowania na preferencyjnych warunkach? Skontaktuj się z Fintaxis Finanse.
Nasi doradcy udzielą wszystkich niezbędnych informacji, pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie, a także pomogą dopełnić wszelkich formalności.
KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu