Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna do 1,5 MLN zł – Oproc. od 3,34%!

Z przyjemnością ogłaszamy nowy etap wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości, który otwiera drzwi do atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych dla firm na terenie województwa łódzkiego. To wyjątkowa szansa dla przedsiębiorców, aby zdobyć niezbędne środki na rozwój swojej działalności oraz podjąć innowacyjne i zrównoważone inwestycje.

Podstawowe parametry pożyczek:

 • Kwota pożyczki: do 1 500 000 PLN
 • Oprocentowanie: Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis od 3,34% w skali roku!
 • Okres spłaty: do 120 miesięcy
 • Maksymalna karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy
 • Wydatkowanie środków pożyczki: w terminie do 90 dni kalendarzowych od wypłaty pełnej kwoty
 • Wkład własny: Równowartość podatku VAT lub 20% wartości inwestycji

Oprocentowanie Pożyczki:

Warunki preferencyjne:

 •  Oprocentowanie na zasadach de minimis
 • Minimalna stawka oprocentowania
 • Oprocentowanie w zależności od okresu spłaty

Warunki rynkowe:

 • Oprocentowanie ustalone na warunkach rynkowych
 • Analiza ryzyka niespłacenia zobowiązania

Zabezpieczenia pożyczki:

Obligatoryjne zabezpieczenia:

 • Weksel własny in blanco
 • Hipoteka na nieruchomości
 • Cesja praw z polisy ubezpieczenia

Pozostałe formy zabezpieczeń:

 • Poręczenie wekslowe
 • Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 • Poręczenie instytucji finansowych
 • Ustanowienie hipoteki z cesją na polisie ubezpieczeniowej
 • Przewłaszczenie rzeczy ruchomych z polisą ubezpieczeniową
 • Zastaw rejestrowy
 • Blokada środków finansowych na lokacie

Cel finansowania:

Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna umożliwia finansowanie inwestycji zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, takie jak zakup nieruchomości i ich modernizacja.

Przeznaczenie Pożyczki:

 1. Obszar inwestycji:
 • Finansowanie inwestycji na terenie województwa łódzkiego
 • Inwestycje powiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą
 1. Rodzaje przedsięwzięć:
 • Zakup nieruchomości
 • Modernizacja zakupionych nieruchomości

Ogólne kryteria dopuszczalności ubiegania się o pożyczkę

 • Brak trudnej sytuacji przedsiębiorstwa
 • Brak obowiązku zwrotu nielegalnej pomocy
 • Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
 • Posiadanie zdolności prawnej
 • Brak zaległości publicznoprawnych
 • Siedziba województwie łódzkim
 • Brak wykluczeń z dostępu do środków publicznych
 • Realizowalny biznesplan
 • Zgodność z przepisami rachunkowości

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Regionalną Pożyczkę Hipoteczno-Modernizacyjną muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 • Nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z kryteriami wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.
 • Nie mają obowiązku zwrotu pomocy uznanej za niezgodną z prawem przez Komisję Europejską lub sąd krajowy lub unijny.
 • Kwalifikują się jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z definicją Komisji Europejskiej.
 • Są osobami prawnymi lub fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi zgodnie z przepisami prawa.
 • Nie mają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.
 • Posiadają siedzibę lub oddział w województwie łódzkim lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w tym województwie.
 • Nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.
 • Członkowie ich organów zarządzających lub wspólnicy nie zostali prawomocnie skazani za określone przestępstwa.
 • Spełniają dodatkowe kryteria
 • Złożą wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.
 • Biznesplany przedstawiają techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia wskazujące na ich wykonalność.
 • System rachunkowości i księgowania jest zgodny z przepisami prawa.
 • Wskażą odpowiednie zabezpieczenie dla kwoty pożyczki.
 • Posiadają niezbędne zezwolenia, atesty lub certyfikaty związane z prowadzoną działalnością.

Z pożyczki nie jest możliwe: 

 • Finansowanie celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą MŚP.
 • Finansowanie inwestycji poza obszarem województwa łódzkiego.
 • Nakładanie się finansowania z innymi źródłami pomocy.
 • Prefinansowanie wydatków dofinansowanych w formie dotacji lub pomocy zwrotnej.
 • Refinansowanie istniejących pożyczek lub kredytów.
 • Finansowanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznych Odbiorców.
 • Refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy pożyczki.
 • Finansowanie kar pieniężnych i spłaty zobowiązań wynikających z wyroków sądowych.
 • Finansowanie spekulacyjnych zakupów aktywów finansowych.
 • Zakup i modernizacja nieruchomości przeznaczonych do odsprzedania lub celów mieszkaniowych.
 • Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub handlu alkoholem, pornografią, bronią itp.
 • Finansowanie wydatków obrotowych lub konsumpcyjnych.
 • Finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu.
 • Finansowanie działalności związanej z substancjami kontrolowanymi.
 • Finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych.
 • Finansowanie działalności w zakresie tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • Wydatki, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Nie zwlekaj dłużej! Skontaktuj się z naszymi Ekspertami z Fintaxis Finanse, a pomożemy Ci w szybki i bezpieczny sposób zweryfikować możliwość pozyskania preferencyjnych środków dla Twojej firmy. Twój komfort finansowy jest naszym priorytetem. 

Umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Tel.  +48 22 164 78 16

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights