Dotacje

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez Państwo dla firm lub podmiotów na realizację ich inwestycji. Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią jednak musi spełniać warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi.
Dotacje mogą pochodzić: ze środków prywatnych (przyznawane przez fundacje grantodawcze, firmy lub osoby prywatne) lub. ze środków publicznych (przyznawane przez administracje rządową lub samorządową).
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich mogą otrzymać wszyscy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest nowym produktem, który ma na celu łagodzenie skutków działań transformacyjnych w regionach węglowych, związanych z zakończeniem wydobycia węgla, a fundusz ma na celu zagwarantowanie tych środków publicznych.
W ramach tego będą udzielane bezzwrotne dotacje na inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenach okołogórniczych. W odróżnieniu od większości programów dotacyjnych, fundusz będzie dostępny dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji.

W naszej ofercie posiadamy nowe produkty dotacyjne z niskim, stałym oprocentowaniem w skali roku! Do 100% dofinansowania dla Twojej inwestycji!

Bezzwrotna dotacja na rozwój przedsiębiorstwa.

Woj. dolnośląskie

 

Bezzwrotna dotacja Sprawiedliwej Transformacji na rozwój przedsiębiorstwa obejmuje powiaty zlokalizowane w subregionie wałbrzyskim. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca ma szanse uzyskać do 70% dofinansowania inwestycji przyczyniającej się do np. zakupu środków trwałych, rozbudowania przedsiębiorstwa, unowocześnieniu oraz dywersyfikacji firmy.

Bezzwrotna dotacja na rozwój przedsiębiorstwa.

Woj. śląskie

 

Bezzwrotna dotacja Sprawiedliwej Transformacji na rozwój przedsiębiorstwa dla województwa śląskiego! Ze wsparcia będą mogły skorzystać podmioty z całego województwa, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego. Dofinansowanie nawet do 85% kosztów inwestycji np. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Bezzwrotna dotacja na rozwój przedsiębiorstwa.

Woj. wielkopolskie

 

Bezzwrotna dotacja Sprawiedliwej Transformacji na rozwój przedsiębiorstwa obejmuje powiaty zlokalizowane w regionie Wielkopolski Wschodniej. Dotacje dają przedsiębiorcy szanse uzyskać do 70% dofinansowania inwestycji przyczyniającej się do np. zakupu środków trwałych, cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Bezzwrotna dotacja na rozwój przedsiębiorstwa.

Woj. małopolskie

 

Bezzwrotna dotacja Sprawiedliwej Transformacji na rozwój przedsiębiorstwa dla Małopolski! Ze wsparcia będą mogły skorzystać firmy w regionie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie nawet do 70% kosztów inwestycji np. inwestycje rozwojowe, środowiskowe.

Bezzwrotna dotacja na rozwój przedsiębiorstwa.

Woj. łódzkie

 

Bezzwrotna dotacja Sprawiedliwej Transformacji na rozwój przedsiębiorstwa w województwie łódzkim. Dofinansowanie nawet do 70% kosztów inwestycji np. inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne, wdrażające technologie, poprawiające efektywność energetyczną lub wdrożenie innowacji.

Ulga podatkowa na inwestycje.

do 70 % dofinansowania!

 

Ulgi podatkowe dla nowej inwestycji . Ulga podatkowa na inwestycje jest dostępna w całej Polsce dla firm z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego PIT/CIT nawet do 15 lat. W ramach ulgi podatkowej inwestor otrzymuje zwolnienie podatkowe w wysokości od 10% do 70% kosztów inwestycji.

Dotacja GRANT OZE.

do 50% dofinansowania!

 

Dotacja GRANT OZE jest przeznaczona na zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii. O takie dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, wspólnoty/ spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego i inne ewentualnie weryfikowane. Refinansowanie do 50% poniesionych kosztów inwestycji.

Dotacja GO TO BRAND

do 85% dofinansowania!

 

Dotacja Go To Brand ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.  Jeśli potrzebujesz finansowania na przygotowanie przedsiębiorstwa oraz jego oferty pod kątem eksportu lub poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na rynek zagraniczny jest to dla Ciebie świetna okazja!

Dotacja KREATYWNA EUROPA

do 80% dofinansowania!

 

Obszar grantowy wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich. Obszar powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej. Nawet do 80% dofinansowania dla inwestycji!

Dotacje dla przedszkoli i szkół.

do 100 % dofinansowania!

 

Dotacje dla przedszkoli i szkół są przeznaczone na inwestycje w podmiotach pozarządowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dotacja wypełnia tę lukę i umożliwia organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki pozyskanie środków na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej. Do 100% dofinansowania inwestycji.

Dotacja Brexit.

do 2.000.000 zł dofinansowania!

 

Dotacje BREXIT to dotacje dla firm, które handlowały z Wielką Brytanią. Idealna dotacja dla firm, które w wyniku opuszczenia przez Wielką Brytanie Unii Europejskiej  odczuła negatywne skutki, utraciła możliwość importu lub eksportu. Jeśli zostałeś zmuszony do zmiany funkcjonowania przedsiębiorstwa DOTACJA BREXIT będzie idealnym rozwiązaniem!

Dotacja na Termodernizację oraz OZE.

do 90 % dofinansowania!

 

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu. Dofinansowanie do ocieplenia domu pozwala zaoszczędzić pieniądze, jak i zadbać o środowisko. Nabór wniosków jest ciągły. Wsparcie otrzymają wszyscy zainteresowani spełniający warunki formalne, aż do wyczerpania puli środków.  Dotacje mogą sięgać do 90 % kosztów, zależnie od poziomu dochodów.

Dotacja na wdrożenie innowacji technologicznej.

do 70% dofinansowania!

 

Dotacja jest wsparciem kierowanym na projekty dotyczące wdrożenia technologii oraz doskonalenia wiedzy technicznej, która umożliwi wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą, również wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii. Do 70% dofinansowania inwestycji!

Dotacja dla placówek medycznych na wdrożenie cyfryzacji.

Do 100% dofinansowania!

 

Dotacja Unijna dla placówek medycznych na wdrożenie cyfryzacji, innowacji technologicznych oraz integrację z systemem e-zdrowia.

Do 100% dofinansowania dla Twojej inwestycji na zwiększenie stopnia cyfryzacji świadczeniodawców i wdrożenie e-usług publicznych.

Dotacja na wsparcie w obszarze cyfryzacji.

do 85% dofinansowania!

 

Dotacja na wdrożenie przez przedsiębiorstwa technologii cyfrowych/ IT w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotacja jest przyznawana na projekty polegające na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi/ oprogramowań do zarządzania firmą, wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego procesu oraz wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu. Dofinansowanie do 85% kosztów inwestycji!

Dotacja EIC ACCELERATOR 2022/2023

Do 70% dofinansowania!

 

Idealna dotacja Unijna dla firm z sektora MŚP, które zamierzają wdrożyć technologię/ produkt/ usługę na rynek Europejski i globalny. Do 70% dofinansowania inwestycji na przełomowy produkt lub rozwiązanie! W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne – społeczne czy usługowe.

Dotacja Robogrant.

do 85% dofinansowania!

 

Dotacja na robotyzacje może znacząco wpłynąć na wzrost wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zastosowanie robotów zwiększa możliwości wykorzystywanych różnych technologii, podnosi efektywność pracy poprzez lepsze zużycie zasobów i wyższą ciągłość procesów, usprawnia powtarzalność parametrów jakościowych oraz odciąża pracowników z konieczności przeprowadzania powtarzalnych, czasochłonnych i niebezpiecznych zadań. Dofinansowanie sięga nawet do 85% poniesionych kosztów!

Dotacja na utworzenie i funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności.

do 100% dofinansowania!

 

Dotacja dla firm realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej. Dofinansowanie nawet do 100% kosztów! Dotacja przeznaczona szczególnie dla m.in. organizacji branżowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych i samorządów zawodowych zrzeszających osoby wykonujące dany zawód.

Dotacja dla firm prowadzących działalność rolniczą lub rolników.

do 50% dofinansowania!

 

Już teraz ruszyły dotacje dla rolników oraz firm chcących prowadzić działalność rolniczą. O premię mogą ubiegać się nie tylko rolnicy, ale także jego małżonkowie oraz domownicy. Muszą jednak spełnić warunek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i to nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.  Sfinansowanie do 50% wartości inwestycji.

Dotacje dla działalności pozarolniczej.

do 65% dofinansowania!

 

Możesz starać się o dotację do 500 000 zł i 65% umorzenia wielkości inwestycji jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, wykonuje działalność gospodarczą.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

W zależności od dofinansowania o ,który chcesz się starać istnieją różne wytyczne. Jednak najczęściej o dotacje ubiegać mogą się wszystkie firmy MŚP- mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Sprawdź szczegóły w informacjach o konkretnej dotacji.

Najważniejsze dla dobrego wniosku jest kontrola nad projektem, jego odpowiednie przygotowanie i zadbanie o pełną realizację. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy wniosek o dotacje/ pożyczkę/ kredyt za Ciebie!

Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Przedsiębiorstwo wnioskujące może składać wnioski w dwóch różnych naborach. Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków w ramach każdego naboru pod warunkiem, że każdy z nich dotyczy dofinansowania innego przedsięwzięcia i innej formy dofinansowania.

Skontaktuj się z Ekspertem Fintaxis Finanse, a doradzimy Ci o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać!

Wysokość dotacji nie jest zależna od dochodów.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie przez wnioskodawcę/partnerów zarówno zgodności wnioskowanego dofinansowania z programem priorytetowym, warunkami naboru, jak i zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Jeśli chodzi o weryfikację dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej dotyczy ona wyłącznie kwoty dofinansowania stanowiącej pomoc publiczną i dla każdego zidentyfikowanego beneficjenta pomocy ocena przeprowadzana jest oddzielnie.

 

Skontaktuj się po więcej informacji!

Tel. 22 164 78 16

kontakt@fintaxis.pl

Nawet do 100% dofinansowania! W zależności od produktu i doboru dofinansowania do Twojej inwestycji.

Dotacja zostaje wypłacona do 3 miesięcy od daty rozpatrzenia wniosku.

Więcej informacji na temat dotacji unijnych znajdziesz na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc do Experta Fintaxis Finanse.

Dotacja w pełni lub częściowo zwrotna.

Na dofinansowanie Unijne czekamy maksymalnie 30 dni, jednak najczęściej w ciągu 2-3 tygodni po formalnym podpisaniu umowy środki będą już na koncie wnioskodawcy.

Z dotacji możesz kupić nowy, jak również używany sprzęt. Jednak do zakupu używanego sprzętu może być wymagana opinia rzeczoznawcy lub dołączenie dla porównania do wniosku ofert nowego sprzętu.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu