Czyszczenie BIK - prawda czy fałsz?

2016-10-25 13:13:56 Czyszczenie BIK - prawda czy fałsz?

Na polskim rynku mnożą się firmy oferujące pomoc osobom posiadającym zła historię kredytową. W rzeczywistości firmy specjalizujące się w tzw. “czyszczeniu BIK-u i BIG-u” nie są w stanie w żaden sposób pomóc klientom, którzy często płacą po kilka set złotych za usługi nie wykonalne. Wszystkie infor­ma­cje o naszych zobo­wią­za­niach bankowych i poza bankowych (SKOK-ach) znajdują się m.in. w Biurze Infor­ma­cji Kredy­to­wej i biurach infor­ma­cji gospo­dar­czej. Cała historia kredytowa, w tym przypadku negatywna, zapi­sa­na w tych rejestrach może skutecz­nie utrud­nić nam zacią­ga­nie kolej­nych zobo­wią­zań kredytowych.

BIK i BIG – czym się różnią od siebie?

Biura Infor­ma­cji Gospo­dar­czej – to organizacje groma­dzące dane pocho­dzą­ce od wierzy­cie­li. Na polskim rynku dzia­ła­ją trzy firmy: BIG Info­Mo­ni­tor,  Krajo­wy Rejestr Długów BIG SA oraz Rejestr Dłuż­ni­ków ERIF BIG SA.

Jako konsu­menci może­my zostać wpisa­ni do BIG, jeśli:

  • zobo­wią­za­nie było wyni­kiem umowy (np. z firmą pożycz­ko­wą),
  • kwota wyma­gal­nego zobo­wią­zania wyno­si co najmniej 200 zł i opóź­nie­nie w spła­cie prze­kra­cza 60 dni,
  • minął co najmniej miesiąc od wysła­nia do nas przez wierzy­cie­la wezwa­nia do zapła­ty, w którym ostrze­ga się nas o zamia­rze prze­ka­za­nia naszych danych do biura infor­ma­cji gospo­dar­czej.

Możemy żądać wykreślenia siebie z rejestru BIG dopiero gdy spłacimy zaległe zobowiązanie. Tego nie zrobi za nas też żadna firma, która otrzymała od nas pełno­moc­nic­two. Nale­ży to do wierzy­cie­la, który musi w przeciągu 14 dni od spła­ce­nia przez nas długu zażą­dać od biura aktu­ali­za­cji wpisu. Jest to jego obowią­zek, jeżeli tego nie speł­ni grozi mu kara nawet do 30 000 zł. Zatem spłacenie długu ozna­cza, że wpis w BIG powi­nien zostać szyb­ko usunię­ty. Sami może­my jedynie spraw­dzić, czy wierzy­ciel speł­nił swój obowią­zek i ewen­tu­al­nie mu o nim przy­po­mnieć. Czasem udaje się to w 1 dzień.

BIK – ślad zosta­je nawet do pięciu lat

 

Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej groma­dzi dane pocho­dzą­ce z banków i SKOK-ów. Nawiązując umowę kredy­to­wą zgadzamy się w umowie, żeby BIK prze­cho­wy­wał infor­ma­cje o zobo­wią­za­niu po jego wyga­śnię­ciu. Jeśli nie wyra­zi­my na to zgody, to po spła­cie ostat­niej raty infor­ma­cje zosta­ną usunię­te z bazy. Prawie zawsze bank narzuca nam odgórnie w umowie przetwarzanie informacji po wygaśnięciu umowy. Możemy jednak wystąpić do banku o wykreślenie danych po zakończonej umowie.

Istnieje jednak możliwa sytu­acja, w której BIK może prze­cho­wy­wać nasze dane bez naszej zgody – gdy spóź­ni­li­śmy się ze spła­tą chociażby jednej raty powy­żej 60 dni, a kredy­to­daw­ca poin­for­mo­wał nas o zale­gło­ści i zamia­rze umiesz­cze­nia zapi­su w BIK. Ślad ten zosta­je w bazie przez 5 lat i nie może zostać w żaden sposób usunię­ty.

W sytuacji gdy wpis w BIK jest pomyłką po stro­nie banku co zdarza się bardzo rzadko, nale­ży ją sprosto­wać u kredy­to­daw­cy. W innym przy­pad­ku, gdy zale­głość rzeczy­wi­ście istnia­ła, a bank nas powiadomił przez telefon, sms, email lub listownie, nie ma możli­wo­ści wyczysz­cze­nia histo­rii kredytowej. Firma oferu­ją­ca “czyszczenie BIK” może jedynie kwestio­no­wać skutecz­ność powiadomienia o zamia­rze wpisa­nia nas do BIK. Obecnie prawie każdy bank przypomina się klientowi o opóźnieniach, a wszystkie czynności z tym związane trwale rejestruje w razie jakichkolwiek reklamacji. Tak więc jeśli okaże się, że bank nie popeł­nił żadne­go formal­ne­go błędu, to stara­nia nie przy­nio­są żadne­go skut­ku.

 

Fintaxis Finanse. Kredyty Wrocław.

Pozostałe aktualności

2022-06-30 13:15:07 Zalety współpracy z Ekspertem Fintaxis Finanse.

Fintaxis Finanse jest liderem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań finansowych. W swoim zespole mieści wykwalifikowanych Ekspertów ds. Pożyczek Unijnych, Pożyczek Płynnościowych, Pożyczek Biznesowych, Kredytów Hipotecznych oraz Ubezpieczeń.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 09:23:46 Pożyczka Unijna dla Dolnego Śląska.

W lipcu br. rusza nowy nabór wniosków na unijne pożyczki rozwojowe na województwo dolnośląskie. Środki mają stałe preferencyjne oprocentowanie i będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne w tym zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę oraz zakup nieruchomości komercyjnych.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-30 08:17:57 Miliardy na rozwój dla przedsiębiorców. Projekt KPO.

Pieniądze z KPO (Krajowy Plan Odbudowy) pomogą Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki tym środkom zrealizowane będą nowe inwestycje, przyśpieszy wzrost gospodarczy oraz zwiększone zostanie zatrudnienie. Dla przedsiębiorców przeznaczone będą środki jakich dawno nie było.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2022-06-29 11:11:45 6 kroków do uzyskania kredytu hipotecznego z Fintaxis Finanse.

Otrzymanie kredytu hipotecznego nie musi być trudne. Z Ekspertami Fintaxis Finanse wystarczy kilka kroków. Umów się z nami i sprawdź najlepsze oferty. Pomożemy Ci szybko uzyskać finansowanie na zakup wybranej nieruchomości.

 

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu