Czyszczenie BIK - prawda czy fałsz?

2016-10-25 13:13:56 Czyszczenie BIK - prawda czy fałsz?

Na polskim rynku mnożą się firmy oferujące pomoc osobom posiadającym zła historię kredytową. W rzeczywistości firmy specjalizujące się w tzw. „czyszczeniu BIK-u i BIG-u” nie są w stanie w żaden sposób pomóc klientom, którzy często płacą po kilka set złotych za usługi nie wykonalne. Wszystkie infor­ma­cje o naszych zobo­wią­za­niach bankowych i poza bankowych (SKOK-ach) znajdują się m.in. w Biurze Infor­ma­cji Kredy­to­wej i biurach infor­ma­cji gospo­dar­czej. Cała historia kredytowa, w tym przypadku negatywna, zapi­sa­na w tych rejestrach może skutecz­nie utrud­nić nam zacią­ga­nie kolej­nych zobo­wią­zań kredytowych.

BIK i BIG – czym się różnią od siebie?

Biura Infor­ma­cji Gospo­dar­czej – to organizacje groma­dzące dane pocho­dzą­ce od wierzy­cie­li. Na polskim rynku dzia­ła­ją trzy firmy: BIG Info­Mo­ni­tor,  Krajo­wy Rejestr Długów BIG SA oraz Rejestr Dłuż­ni­ków ERIF BIG SA.

Jako konsu­menci może­my zostać wpisa­ni do BIG, jeśli:

  • zobo­wią­za­nie było wyni­kiem umowy (np. z firmą pożycz­ko­wą),
  • kwota wyma­gal­nego zobo­wią­zania wyno­si co najmniej 200 zł i opóź­nie­nie w spła­cie prze­kra­cza 60 dni,
  • minął co najmniej miesiąc od wysła­nia do nas przez wierzy­cie­la wezwa­nia do zapła­ty, w którym ostrze­ga się nas o zamia­rze prze­ka­za­nia naszych danych do biura infor­ma­cji gospo­dar­czej.

Możemy żądać wykreślenia siebie z rejestru BIG dopiero gdy spłacimy zaległe zobowiązanie. Tego nie zrobi za nas też żadna firma, która otrzymała od nas pełno­moc­nic­two. Nale­ży to do wierzy­cie­la, który musi w przeciągu 14 dni od spła­ce­nia przez nas długu zażą­dać od biura aktu­ali­za­cji wpisu. Jest to jego obowią­zek, jeżeli tego nie speł­ni grozi mu kara nawet do 30 000 zł. Zatem spłacenie długu ozna­cza, że wpis w BIG powi­nien zostać szyb­ko usunię­ty. Sami może­my jedynie spraw­dzić, czy wierzy­ciel speł­nił swój obowią­zek i ewen­tu­al­nie mu o nim przy­po­mnieć. Czasem udaje się to w 1 dzień.

BIK – ślad zosta­je nawet do pięciu lat

 

Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej groma­dzi dane pocho­dzą­ce z banków i SKOK-ów. Nawiązując umowę kredy­to­wą zgadzamy się w umowie, żeby BIK prze­cho­wy­wał infor­ma­cje o zobo­wią­za­niu po jego wyga­śnię­ciu. Jeśli nie wyra­zi­my na to zgody, to po spła­cie ostat­niej raty infor­ma­cje zosta­ną usunię­te z bazy. Prawie zawsze bank narzuca nam odgórnie w umowie przetwarzanie informacji po wygaśnięciu umowy. Możemy jednak wystąpić do banku o wykreślenie danych po zakończonej umowie.

Istnieje jednak możliwa sytu­acja, w której BIK może prze­cho­wy­wać nasze dane bez naszej zgody – gdy spóź­ni­li­śmy się ze spła­tą chociażby jednej raty powy­żej 60 dni, a kredy­to­daw­ca poin­for­mo­wał nas o zale­gło­ści i zamia­rze umiesz­cze­nia zapi­su w BIK. Ślad ten zosta­je w bazie przez 5 lat i nie może zostać w żaden sposób usunię­ty.

W sytuacji gdy wpis w BIK jest pomyłką po stro­nie banku co zdarza się bardzo rzadko, nale­ży ją sprosto­wać u kredy­to­daw­cy. W innym przy­pad­ku, gdy zale­głość rzeczy­wi­ście istnia­ła, a bank nas powiadomił przez telefon, sms, email lub listownie, nie ma możli­wo­ści wyczysz­cze­nia histo­rii kredytowej. Firma oferu­ją­ca „czyszczenie BIK” może jedynie kwestio­no­wać skutecz­ność powiadomienia o zamia­rze wpisa­nia nas do BIK. Obecnie prawie każdy bank przypomina się klientowi o opóźnieniach, a wszystkie czynności z tym związane trwale rejestruje w razie jakichkolwiek reklamacji. Tak więc jeśli okaże się, że bank nie popeł­nił żadne­go formal­ne­go błędu, to stara­nia nie przy­nio­są żadne­go skut­ku.

 

Fintaxis Finanse. Kredyty Wrocław.

Pozostałe aktualności

2022-09-21 11:19:33 Pożyczka Inwestycyjna dla LUBUSKICH Przedsiębiorców! - Oproc. 0,2%!

Potrzebujesz finansowania na swoje przedsięwzięcie, a może chcesz rozwinąć swój biznes? W województwie lubuskim teraz jest taka możliwość! Oferta przeznaczona w szczególności dla START-UPów!!

Sprawdź więcej szczegółów pożyczki! 

Czytaj więcej →
2022-09-19 12:21:23 Dotacja BREXIT- dla Polskich firm eksportowych poszkodowanych w związku z Brexitem.

Czy w wyniku opuszczenia przez Wielką Brytanie Unii Europejskiej Twoja firma odczuła negatywne skutki, utraciłeś możliwość importu lub eksportu? Zostałeś zmuszony do zmiany funkcjonowania przedsiębiorstwa? DOTACJA BREXIT będzie idealnym rozwiązaniem!

Sprawdź więcej szczegółów! 

Czytaj więcej →
2022-09-19 09:31:37 Bezzwrotne dotacje dla Przedszkoli oraz Szkół! - Nabór Ciągły.

Prowadzisz punkt szkolny lub przedszkolny, chcesz doposażyć lub przeprowadzić inwestycję? Już teraz możesz skorzystać z dotacji skierowanej dla Twojej działalności!

Trwa nabór wniosków o dotację dla szkół i przedszkoli z dofinansowaniem do 100%!

Sprawdź szczegóły oferty!

Czytaj więcej →
2022-09-16 08:07:11 Obniż raty swoich Kredytów i uzyskaj marżę już od 0,9%!

Koniec roku to czas promocji kredytów bankowych. Obecna sytuacja gospodarki zmusza do oszczędności dlatego w tym roku już we wrześniu pojawiają się mega oferty dla firm. Jedną z nich jest kredyt konsolidacyjny z kwotą do 650 000 zł i marżą od 0,9% w skali roku. Jest to strzał w dziesiątkę dla przedsiębiorców chcących obniżyć koszty swoich zobowiązań!

Sprawdź jak uzyskać decyzję w jeden dzień! 

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu