Czyszczenie BIK - prawda czy fałsz?

2016-10-25 13:13:56 Czyszczenie BIK - prawda czy fałsz?

Na polskim rynku mnożą się firmy oferujące pomoc osobom posiadającym zła historię kredytową. W rzeczywistości firmy specjalizujące się w tzw. „czyszczeniu BIK-u i BIG-u” nie są w stanie w żaden sposób pomóc klientom, którzy często płacą po kilka set złotych za usługi nie wykonalne. Wszystkie infor­ma­cje o naszych zobo­wią­za­niach bankowych i poza bankowych (SKOK-ach) znajdują się m.in. w Biurze Infor­ma­cji Kredy­to­wej i biurach infor­ma­cji gospo­dar­czej. Cała historia kredytowa, w tym przypadku negatywna, zapi­sa­na w tych rejestrach może skutecz­nie utrud­nić nam zacią­ga­nie kolej­nych zobo­wią­zań kredytowych.

BIK i BIG – czym się różnią od siebie?

Biura Infor­ma­cji Gospo­dar­czej – to organizacje groma­dzące dane pocho­dzą­ce od wierzy­cie­li. Na polskim rynku dzia­ła­ją trzy firmy: BIG Info­Mo­ni­tor,  Krajo­wy Rejestr Długów BIG SA oraz Rejestr Dłuż­ni­ków ERIF BIG SA.

Jako konsu­menci może­my zostać wpisa­ni do BIG, jeśli:

  • zobo­wią­za­nie było wyni­kiem umowy (np. z firmą pożycz­ko­wą),
  • kwota wyma­gal­nego zobo­wią­zania wyno­si co najmniej 200 zł i opóź­nie­nie w spła­cie prze­kra­cza 60 dni,
  • minął co najmniej miesiąc od wysła­nia do nas przez wierzy­cie­la wezwa­nia do zapła­ty, w którym ostrze­ga się nas o zamia­rze prze­ka­za­nia naszych danych do biura infor­ma­cji gospo­dar­czej.

Możemy żądać wykreślenia siebie z rejestru BIG dopiero gdy spłacimy zaległe zobowiązanie. Tego nie zrobi za nas też żadna firma, która otrzymała od nas pełno­moc­nic­two. Nale­ży to do wierzy­cie­la, który musi w przeciągu 14 dni od spła­ce­nia przez nas długu zażą­dać od biura aktu­ali­za­cji wpisu. Jest to jego obowią­zek, jeżeli tego nie speł­ni grozi mu kara nawet do 30 000 zł. Zatem spłacenie długu ozna­cza, że wpis w BIG powi­nien zostać szyb­ko usunię­ty. Sami może­my jedynie spraw­dzić, czy wierzy­ciel speł­nił swój obowią­zek i ewen­tu­al­nie mu o nim przy­po­mnieć. Czasem udaje się to w 1 dzień.

BIK – ślad zosta­je nawet do pięciu lat

 

Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej groma­dzi dane pocho­dzą­ce z banków i SKOK-ów. Nawiązując umowę kredy­to­wą zgadzamy się w umowie, żeby BIK prze­cho­wy­wał infor­ma­cje o zobo­wią­za­niu po jego wyga­śnię­ciu. Jeśli nie wyra­zi­my na to zgody, to po spła­cie ostat­niej raty infor­ma­cje zosta­ną usunię­te z bazy. Prawie zawsze bank narzuca nam odgórnie w umowie przetwarzanie informacji po wygaśnięciu umowy. Możemy jednak wystąpić do banku o wykreślenie danych po zakończonej umowie.

Istnieje jednak możliwa sytu­acja, w której BIK może prze­cho­wy­wać nasze dane bez naszej zgody – gdy spóź­ni­li­śmy się ze spła­tą chociażby jednej raty powy­żej 60 dni, a kredy­to­daw­ca poin­for­mo­wał nas o zale­gło­ści i zamia­rze umiesz­cze­nia zapi­su w BIK. Ślad ten zosta­je w bazie przez 5 lat i nie może zostać w żaden sposób usunię­ty.

W sytuacji gdy wpis w BIK jest pomyłką po stro­nie banku co zdarza się bardzo rzadko, nale­ży ją sprosto­wać u kredy­to­daw­cy. W innym przy­pad­ku, gdy zale­głość rzeczy­wi­ście istnia­ła, a bank nas powiadomił przez telefon, sms, email lub listownie, nie ma możli­wo­ści wyczysz­cze­nia histo­rii kredytowej. Firma oferu­ją­ca „czyszczenie BIK” może jedynie kwestio­no­wać skutecz­ność powiadomienia o zamia­rze wpisa­nia nas do BIK. Obecnie prawie każdy bank przypomina się klientowi o opóźnieniach, a wszystkie czynności z tym związane trwale rejestruje w razie jakichkolwiek reklamacji. Tak więc jeśli okaże się, że bank nie popeł­nił żadne­go formal­ne­go błędu, to stara­nia nie przy­nio­są żadne­go skut­ku.

 

Fintaxis Finanse. Kredyty Wrocław.

Pozostałe aktualności

2024-04-26 07:52:08 Pożyczki Unijne - rok 2024!

Odkryj możliwości rozwoju swojego biznesu w różnych regionach Polski! Od Pożyczek Obrotowych z konkurencyjnym oprocentowaniem w Dolnośląskim i Śląskim, po wsparcie inwestycyjne w Mazowieckim i Łódzkim. Znajdź idealną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i zainwestuj w swój sukces już dziś!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-22 10:33:06 Inwestycje w grunty na Mazurach!

Z przyjemnością informujemy o najnowszej inwestycji, która zachwyci każdego miłośnika spokoju i piękna natury. Działki w Atrakcyjnej Cenie | Piękne Położenie | Dogodna Komunikacja.

Zapraszamy do zapoznania się z tą wyjątkową ofertą inwestycyjną na malowniczym Pojezierzu Mazurskim!

Od 1 maja do 5 maja 2024 roku dni otwarte oraz dni prezentacji działek!

Sprawdź szczegóły!

 

Czytaj więcej →
2024-04-17 09:41:40 Rusza nowy program: Kredyt Hipoteczny #NASTART!

To już oficjalne: Rusza nowy rządowy program Kredyt #NASTART! Program przewiduje dopłaty do kredytu hipotecznego na zakup lub budowę nieruchomości dla gospodarstw domowych w tym singli. Startuje program Mieszkanie na Start – klucz do Twojego wymarzonego lokum.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-04-04 14:41:43 Rusza Nabór wniosków: Dotacja HoReCa nabór od 6 maja 2024 r.!

Wsparcie dla MŚP z sektora HoReCa z dofinansowanie 90% do wartości inwestycji. Dotacje do 540 tys. zł są dostępne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Aplikować mogą przedsiębiorstwa, które doświadczyły spadku przychodów z powodu pandemii oraz planują rozszerzenie lub zmianę profilu działalności.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights