Czyszczenie BIK - prawda czy fałsz?

2016-10-25 13:13:56 Czyszczenie BIK - prawda czy fałsz?

Na polskim rynku mnożą się firmy oferujące pomoc osobom posiadającym zła historię kredytową. W rzeczywistości firmy specjalizujące się w tzw. „czyszczeniu BIK-u i BIG-u” nie są w stanie w żaden sposób pomóc klientom, którzy często płacą po kilka set złotych za usługi nie wykonalne. Wszystkie infor­ma­cje o naszych zobo­wią­za­niach bankowych i poza bankowych (SKOK-ach) znajdują się m.in. w Biurze Infor­ma­cji Kredy­to­wej i biurach infor­ma­cji gospo­dar­czej. Cała historia kredytowa, w tym przypadku negatywna, zapi­sa­na w tych rejestrach może skutecz­nie utrud­nić nam zacią­ga­nie kolej­nych zobo­wią­zań kredytowych.

BIK i BIG – czym się różnią od siebie?

Biura Infor­ma­cji Gospo­dar­czej – to organizacje groma­dzące dane pocho­dzą­ce od wierzy­cie­li. Na polskim rynku dzia­ła­ją trzy firmy: BIG Info­Mo­ni­tor,  Krajo­wy Rejestr Długów BIG SA oraz Rejestr Dłuż­ni­ków ERIF BIG SA.

Jako konsu­menci może­my zostać wpisa­ni do BIG, jeśli:

  • zobo­wią­za­nie było wyni­kiem umowy (np. z firmą pożycz­ko­wą),
  • kwota wyma­gal­nego zobo­wią­zania wyno­si co najmniej 200 zł i opóź­nie­nie w spła­cie prze­kra­cza 60 dni,
  • minął co najmniej miesiąc od wysła­nia do nas przez wierzy­cie­la wezwa­nia do zapła­ty, w którym ostrze­ga się nas o zamia­rze prze­ka­za­nia naszych danych do biura infor­ma­cji gospo­dar­czej.

Możemy żądać wykreślenia siebie z rejestru BIG dopiero gdy spłacimy zaległe zobowiązanie. Tego nie zrobi za nas też żadna firma, która otrzymała od nas pełno­moc­nic­two. Nale­ży to do wierzy­cie­la, który musi w przeciągu 14 dni od spła­ce­nia przez nas długu zażą­dać od biura aktu­ali­za­cji wpisu. Jest to jego obowią­zek, jeżeli tego nie speł­ni grozi mu kara nawet do 30 000 zł. Zatem spłacenie długu ozna­cza, że wpis w BIG powi­nien zostać szyb­ko usunię­ty. Sami może­my jedynie spraw­dzić, czy wierzy­ciel speł­nił swój obowią­zek i ewen­tu­al­nie mu o nim przy­po­mnieć. Czasem udaje się to w 1 dzień.

BIK – ślad zosta­je nawet do pięciu lat

 

Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej groma­dzi dane pocho­dzą­ce z banków i SKOK-ów. Nawiązując umowę kredy­to­wą zgadzamy się w umowie, żeby BIK prze­cho­wy­wał infor­ma­cje o zobo­wią­za­niu po jego wyga­śnię­ciu. Jeśli nie wyra­zi­my na to zgody, to po spła­cie ostat­niej raty infor­ma­cje zosta­ną usunię­te z bazy. Prawie zawsze bank narzuca nam odgórnie w umowie przetwarzanie informacji po wygaśnięciu umowy. Możemy jednak wystąpić do banku o wykreślenie danych po zakończonej umowie.

Istnieje jednak możliwa sytu­acja, w której BIK może prze­cho­wy­wać nasze dane bez naszej zgody – gdy spóź­ni­li­śmy się ze spła­tą chociażby jednej raty powy­żej 60 dni, a kredy­to­daw­ca poin­for­mo­wał nas o zale­gło­ści i zamia­rze umiesz­cze­nia zapi­su w BIK. Ślad ten zosta­je w bazie przez 5 lat i nie może zostać w żaden sposób usunię­ty.

W sytuacji gdy wpis w BIK jest pomyłką po stro­nie banku co zdarza się bardzo rzadko, nale­ży ją sprosto­wać u kredy­to­daw­cy. W innym przy­pad­ku, gdy zale­głość rzeczy­wi­ście istnia­ła, a bank nas powiadomił przez telefon, sms, email lub listownie, nie ma możli­wo­ści wyczysz­cze­nia histo­rii kredytowej. Firma oferu­ją­ca „czyszczenie BIK” może jedynie kwestio­no­wać skutecz­ność powiadomienia o zamia­rze wpisa­nia nas do BIK. Obecnie prawie każdy bank przypomina się klientowi o opóźnieniach, a wszystkie czynności z tym związane trwale rejestruje w razie jakichkolwiek reklamacji. Tak więc jeśli okaże się, że bank nie popeł­nił żadne­go formal­ne­go błędu, to stara­nia nie przy­nio­są żadne­go skut­ku.

 

Fintaxis Finanse. Kredyty Wrocław.

Pozostałe aktualności

2024-02-07 12:35:19 Pożyczka Obrotowa do 3 MLN zł - DOLNOŚLĄSKIE!

Województwo dolnośląskie stawia na innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw! Dzięki nowemu Funduszowi Powierniczemu o wartości 278 mln zł, mikro, małe i średnie firmy oraz przedsiębiorstwa typu small mid-caps i mid-caps z regionu będą mogły zainwestować w rozwój, automatyzację oraz ekoinnowacje. Projekt przewiduje wsparcie dla co najmniej 701 przedsiębiorstw, w tym 91 MŚP wprowadzających

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-02-01 11:04:31 Wschodnia Polska: Pożyczka na rozwój turystyki do 1 MLN zl - Oproc. 2%!

Przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i pokrewnych branż mogą teraz skorzystać z atrakcyjnej formy wsparcia finansowego, która ułatwi rozwój ich działalności. Pożyczka na rozwój turystyki oferuje korzystne parametry, co czyni ją atrakcyjną opcją dla firm poszukujących funduszy na inwestycje.

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-01-26 09:21:27 Nowe produkty Unijne na 2024 rok!

Dowiedz się, dlaczego 2024 rok może być znaczącym okresem dla przedsiębiorstw, otwierając nowe możliwości inwestycyjne i sprzyjając zrównoważonemu rozwojowi sektora MŚP. Nie przegap szansy na uzyskanie ważnych informacji na temat unijnych wsparć finansowych, które mogą wpłynąć pozytywnie na kondycję polskiego biznesu. Zainicjuj swój sukces i zdobądź kluczowe wskazówki dotyczące korzystania z dostępnych funduszy inwestycyjnych!

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
2024-01-24 11:56:21 Mieszkanie na START: Nowy program na 2024 rok!

Marzysz o własnym gniazdku, a dotychczasowe warunki kredytowe sprawiały, że to wydawało się niemożliwe? Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma dla Ciebie rewolucyjne rozwiązanie! W drugiej połowie 2024 roku startuje program Mieszkanie na Start – klucz do Twojego wymarzonego lokum.

Oprocentowanie od 0% do 1,5%

Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu
Verified by MonsterInsights